Špecialista ochrany prírody

Špecialista ochrany prírodyŠpecialista ochrany prírody vykonáva analytické, syntetické, koncepčné a rozhodovacie činnosti v agende ochrany prírody a krajiny a plní povinnosti v súlade s platnou legislatívou o ochrane prírody a krajiny a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Vyhotovuje dokumentáciu ochrany prírody a návrhy preventívnych opatrení ochrany prírody v príslušnom územnom celku. Schvaľuje obsah návrhu dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability a dokumentu starostlivosti o dreviny. Predkladá všetky dokumenty na schválenie v príslušných orgánoch obce (komisie, obecná rada a obecné zastupiteľstvo) a zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Vydáva všeobecne záväzné nariadenia o podrobnostiach o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene ako aj súhlas na umiestnenie výsadby drevín za hranicami zastavaného územia a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde....
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4588/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKProfesionálny ochranár
ENConservation specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
Poznámka: Uvedená vyhláška ustanovuje podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie u zamestnancov v štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 12 Zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb na vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 55) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2133
SK ISCO-08
2133003
ESCO
401
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2133003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mykológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Problematika ochrany vzácnych a ohrozených húb (makromycétov)
Perspektíva: Aktuálna
6
demekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
botanika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Taxonómia rastlín, problematika ochrany vzácnych a ohrozených taxónov "in situ"
Perspektíva: Aktuálna
7
dendrológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zoológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Problematika ochrany živočíchov
Perspektíva: Aktuálna
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy získavania a spracovania dát v aplikáciách (napr. pri inventarizácii drevín v sídlach, biotopov v rámci CHÚ a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
5
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany prírody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
synekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy tvorby environmentálnych projektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zameranie na environmentálne projekty v oblasti ochrany prírody a krajiny.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
environmentálna politika SR
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Environmentálna politika v ochrane prírody a krajiny, územnom rozvoji, ochrane a využívaní horninového prostredia, pôdy a lesa.
Environmentálna politika vo výchove, vzdelávaní, verejnej informovanosti, organizácii, riadení a koordinácii starostlivosti o životné prostredie.
Budovanie komplexného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
6
autekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy starostlivosti o chránené územia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovávanie a posudzovanie plánov starostlivosti o krajinu a chránené územia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a príprava asanačných, regulačných a hospodárskych postupov, opatrení a zásahov na ochranu prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie ekologických koncepcií a štúdií u činností náročných na ochranu životného prostredia v nadväznosti na dlhodobý a strategický rozvoj organizácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie koncepcií vymedzených odborov ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie postupov pestovania a rozmnožovania obzvlášť chránených a ohrozených druhov rastlín v osobitých zariadeniach ochrany prírody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie programov záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie spoločenskej hodnoty chránených druhov, drevín a biotopov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie podkladov pre manažment chránených území a programy starostlivosti o chránené územia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov na vyhotovenie záväzných stanovísk orgánov ochrany prírody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie informačnej, poradenskej, metodickej a konzultačnej činnosť v oblasti ochrany prírody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.