Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)

Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky) riadi práce pri spracovávaní rozsiahlych štatistických súborov a komplexných rozborov. Navrhuje metodiku štatistických činností na základe komplexnej znalosti štatistických metód a aplikuje ju na rozsiahle súbory informácií. Spracováva odborné komentáre, posudky a stanoviská k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
39355/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠtatistik expert
SKŠtatistik senior
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2120
SK ISCO-08
2120005
ESCO
373
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2120005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonometrický a štatistický softvér
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretická matematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematická (teoretická) štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy získavania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy štatistických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby klasifikácií a číselníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické projekty v štatistickom zisťovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória pravdepodobnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
metodiky upravujúce vykazovanie na štatistické účely
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické prieskumy, štatistické vzorky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny a usmernenia v oblasti štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
relačné databázové aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
MS office
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
postupy spracovávania číselných údajov a analýz na štatistické zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
metódy a formy organizovania školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v základných právnych normách a ustanoveniach s dôrazom na bezpečnosť právnej problematiky a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca pri tvorbe a aktualizácii koncepcií a metodiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodických zásad a nástrojov štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie implementácie harmonizovanej štatistiky a zverejňovanie výstupných informácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia postupov spracovania štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie a analyzovanie štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov a zisťovanie príčin odchýlok od očakávaných parametrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie konzistencie štatistických zisťovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná analýza štatistických výstupov a zostavovanie štatistických prehľadov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štatistických výstupov, ich analýza a publikácia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba výstupných analýz zo štatistických zisťovaní/výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia výsledkov štatistických zisťovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
spolupracovanie pri tvorbe interných riadiacich predpisov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba štatistických klasifikácií a číselníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba technických projektov štatistického zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na štatistické zisťovania a analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie štatistických zisťovaní, ich výsledkov a analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
metodické poradenstvo v oblasti metodiky štatistického výkazníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia odborných školení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
archivácia a spravovanie bezpečnosti dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie štatistických softvérových nástrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Štatistické programy STATA, MATLAB, SPSS, EVIEWS, SAS, Statgraphics, Statistica a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie expertných systémov založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
7
koordinácia prác pri spracovávaní dát a ich analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia zabezpečovania štatistických údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia zberu dát na účely štatistického zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.