Špecialista pre správu lesného majetku

Špecialista pre správu lesného majetkuŠpecialista pre správu lesného majetku zodpovedá za nakladanie s lesným majetkom, pripravuje interné predpisy, metodicky riadi a usmerňuje evidenciu a nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom lesného podniku. Pri nakladaní s majetkom metodicky usmerňuje organizačné jednotky. Spolupracuje pri vydávaní smerníc, metodických pokynov a opatrení pre riadenú oblasť. Kontroluje správu lesného majetku a spracováva súvisiace štatistické hlásenia. Metodicky riadi uzatváranie nájomných vzťahov na lesný majetok a zabezpečuje agendu na uzatváranie nájomných zmlúv.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
38732/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax na pozíciu špecialistu je v oblasti evidencie a nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom lesného podniku.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132009
ESCO
88
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
2132009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metodické vedenie pracovníkov nižších organizačných zložiek pri agende správy lesného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti správy a evidencie majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Tvorba, úprava a aktualizácia vnútroorganizačných smerníc.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Postupy vedenia evidencie: evidencia nehnuteľného a hnuteľného majetku a evidencia kúpno-predajných a nájomných zmlúv, zmlúv o vysporiadaní reštitučných náhrad ap.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa v oblasti správy a evidencie nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Činnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri realizácii ustanovení katastrálneho zákona. Správa katastra nehnuteľností, zápis vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti ochrany lesných pozemkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
Perspektíva: Aktuálna
7
lesné stavby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základné druhy stavieb. Pozemné stavby a líniové stavby.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany a vplyv ochrany prírody na využívanie lesného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky, ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov, prekryvy s vrstvami katastra nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. Pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva v oblasti správy majetku.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
používanie právnych predpisov z úseku lesného hospodárstva a poľovníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie ustanovení o ochrane lesných pozemkov podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Prekryvy lesníckych porastových máp s katastrálnymi mapami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava prevodov majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre prevod majetkov na základe majetkovo-právnych zmlúv a dohôd.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a vyhotovenie vnútropodnikových predpisov v oblasti správy majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vnútropodnikové smernice, metodicko-organizačné pokyny a usmernenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri vypracovaní europrojektov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poskytovanie podkladov o majetkových pomeroch lesného podniku, vlastníckych a užívacích práv k nehnuteľnostiam podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a spracovanie podkladov na vyňatie lesných pozemkov pri tvorbe územno-plánovacích, rozvojových, rezortných a medzirezortných dokumentov v regionálnom a nadregionálnom rozsahu
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Dopady vyňatia lesných pozemkov na ekonomiku lesného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia, posudzovanie a vybavovanie žiadostí o reštitúcie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Identifikácia reštituovaných pozemkov a stavieb, posúdenie oprávnenosti žiadosti o reštitúciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia majetku v príslušnom počítačovom programe používanom v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Centrálna evidencia majetku podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Riadenie a vedenie centrálnej evidencie nehnuteľností lesného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
správa hnuteľného a nehnuteľného lesného majetku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Centrálna evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku. Vedenie a aktualizácia príslušných databáz.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedenie agendy a evidencia. Vydávanie stanovísk ku konaniam pozemkových úprav. Účasť na konaniach zvolaných orgánom štátnej správy. Premietnutie schválených pozemkových úprav do evidencie organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie kúpno-predajných zmlúv, zmlúv o nájme k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vypracovanie základných informácií pre zmluvy s nakladaním s nehnuteľným a hnuteľným majetkom podniku pre právne oddelenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Oblasť správy lesných pozemkov a reprivatizácie, resp. pozemkových nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a ostatnými inštitúciami pri ochrane lesných pozemkov a ostatného nehnuteľného majetku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Inštitúcie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, súdy, prokuratúra, samospráva, ďalšie právnické a fyzické osoby.
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti správy lesného majetku a nakladania s lesným majetkom podniku. Usporiadanie vlastníckych vzťahov organizácie k nehnuteľnému majetku.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie vypracovania stanovísk a spracovanie pozemkovej dokumentácie v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie spracovania podkladov a dokumentácie v organizačných jednotkách podniku na prijatie stanoviska k výstavbe, k určeniu dobývacieho priestoru kameňolomu, k banskej činnosti a líniovým stavbám. Zabezpečovanie vypracovania stanovísk pre správne orgány. Zabezpečenie prípravy podkladov v organizačných jednotkách podniku na stanovenie výšky úhrady dane z nehnuteľností (pozemky).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
metodické vedenie a usmerňovanie pri vedení evidencie nehnuteľného a hnuteľného majetku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Pozemky, stavby a mechanizačné prostriedky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické usmerňovanie a spolupráca pri zabezpečení finančných prostriedkov na nákup pozemkov za účelom majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Posudzovanie vhodnosti nákupu pozemkov a nehnuteľností z hľadiska sceľovania majetkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie činností spojených s poskytovaním reštitučných náhrad formou bezodplatného prevodu iných lesných pozemkov v správe podniku podľa osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kompletizácia podkladov na poskytovanie reštitučných náhrad.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.