Strojný zámočník

Strojný zámočníkStrojný zámočník vykonáva činnosti súvisiace s demontážou, montážou a opravami častí strojov a zariadení a taktiež ručne opracováva strojné súčiastky. Vykonáva montáž (zostavovanie) častí strojov, zariadení a výrobných liniek a tiež demontáž častí strojov a zariadení na účely ich opráv alebo výmeny. Vykonáva funkčné skúšky strojov. Strojný zámočník vykonáva ručné opracovávanie strojných súčiastok vŕtaním, vyhrubovaním, vystružovaním, pilovaním, sekaním, rezaním, rovnaním, rezaním závitov, zaškrabávaním, zabrusovaním a pod. Je zodpovedný za ošetrovanie a údržbu používaných nástrojov, náradí, zariadení a iných pomôcok. Používa moderné stroje využívajúce pneumatiku a hydrauliku a stroje na báze servomotorov. Strojný zámočník pozná technickú dokumentáciu príslušných strojov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3748/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKMechanik strojov a zariadení
SKMontér - zámočník
SKStrojný mechanik
SKZámočník
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7222
SK ISCO-08
7222001
ESCO
2210
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C28,C29,C30,C33
CPA 2015
C24,C25,C28,C29,C30,C33
Príslušnosť k povolaniu
7222001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosť základov hydrauliky.
Perspektíva: Aktuálna
3
pneumatika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosť základov pneumatiky.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
3
technológia opráv a zoraďovania výrobných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy meradiel a meracích prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia sústruženia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia frézovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
3
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
montážne technológie v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia v strojárskej výrobe so zameraním na povrchové úpravy materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
Nanotechnológie v strojárstve
3
technologický postup montáže, demontáže skupín, celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Nové trendy v strojárstve
3
strojné súčiastky a ich parametre
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
3
technická dokumentácia, normy a materiálové karty
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy kontroly a merania základných technických veličín
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola vykonanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja, zariadenia alebo vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Kontrola rozmerov a tvarov výrobkov. Kontrola kvality vykonaných prác.
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola a meranie základných technických veličín v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidovanie technických dát o priebehu a výsledkoch práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Napríklad rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné technické operácie pri spájaní, obrábaní a spracovaní kovových i nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
Nové trendy v strojárstve
3
zámočnícke práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ohýbanie, brúsenie, tepelné spracovanie, letovanie, lepenie a zváranie kovových materiálov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné opracovávanie strojných častí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orysovanie súčastí a polotovarov s použitím meradiel, rysovačského náradia a pomôcok, prípadne prístrojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy a dokončovanie povrchov strojových súčiastok brúsením a leštením
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
3
zlícovanie dielov z plechu, vrátane vyrovnávania po zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie najjednoduchších montážnych prác
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Napríklad zostavovanie dielov nenáročných výrobkov bez použitia spojovacích súčastí, montáž jednoduchých šraubových a nitových spojov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy číslicovo riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
Automatizácia a robotizácia
Trvalo udržateľný rozvoj
3
opravy a nastavovanie hydraulických a pneumatických mechanizmov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
údržba strojov a zariadení, náradia a súčiastok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
obsluha frézok, sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba prípravkov a prototypov podľa výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.