Technik energetických zariadení budov

Technik energetických zariadení budovTechnik energetických zariadení budov koordinuje a vykonáva činnosti súvisiace s montážou, údržbou a opravou vyhradených technických zariadení (tlakové, plynové, elektrické, zdvíhacie) a zabezpečuje efektívnu prevádzku energetických zariadení v budove a ich technický stav z pozície prevádzkovateľa alebo dodávateľa týchto služieb a zariadení. Zodpovedá za dodávku a efektívnu spotrebu energie, vykonáva činnosti v oblasti montáže, údržby a opráv technických zariadení budov, malých a stredných prevádzok, vrátane elektroinštalácie, plynoinštalácie, vodoinštalácie, vykurovania a postupného zavádzania smart technológií. Uvádza ich do prevádzky, vykonáva ich skúšky a servis. Poskytuje poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
37448/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113031
ESCO
2154
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113031

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Plynárenstvo, teplárenstvo a elektrotechnika.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Stavebných (voda, plyn, vykurovanie, klimatizácia), strojárskych, elektrotechnických výkresov a technických podkladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika kúrenárskych a klimatizačných sústav
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania meracích a regulačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Systémy a zariadenia na výrobu, prenos, rozvod a spotrebu elektrickej energie, plynu, tepla, vody, chladu a stlačeného vzduchu. Ich vzájomná súčinnosť pri využití fosílnych palív, či obnoviteľných zdrojov energie.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady prevádzkovej kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy na zhotovovanie inštalačných rozvodov technických zariadení budov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Elektrina, voda, plyn, teplo, chlad a stlačený vzduch.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady navrhovania prvkov rozvodov a technologické postupy ich zhotovovania
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy dimenzovania a výpočtov rozvodov technických zariadení budov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zásady dimenzovania, výpočet rozvodov vody, plynu elektriny a vykurovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
špecifické požiadavky pri výrobe a distribúcii vodíka napĺňané automatizačnými, regulačnými a riadiacimi technológiami
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
4
inteligentné inštalácie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
formy smart meteringu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
4
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Technológia opracovania materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukčné materiály v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy a vlastnosti (oceľ, meď, polyetylén, PVC a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a spôsoby opracovávania a spájania materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zásady lepenia, zvárania/spájkovania konštrukčných materiálov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebníctvo
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné stavebné prvky a konštrukcie, vrátane technológie ich zhotovenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
detekčné prístroje na plyn
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a technické normy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Slovenská technická norma (STN), Technické pravidlo plyn (TPP), Podniková technická norma (PTN).
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia na reguláciu a rozvod plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Regulačné stanice, plynovody, plynomery a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vplyv vodíka na konštrukčné prvky a zariadenia v plynárenskej sieti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v projektovej dokumentácii v oblasti technických zariadení budov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Projektová dokumentácia stavebných (voda, plyn, vykurovanie, klimatizácia), strojárskych, elektrotechnických výkresov a technických podkladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v strojárskej technickej dokumentácii
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v technických podkladoch na prevádzku a obsluhu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Orientácia v normách a v technických podkladoch na prevádzku a obsluhu plynárenských zariadení, vrátane orientácie v technických výkresoch a schémach plynárenských zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, potrebných pomôcok a prístrojov určených na montáž, obnovenie a opravy meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. riadiace obvody, ovládacie prvky a ďalšie komponenty automatizačnej a regulačnej techniky a systémov.
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
lokalizácia úniku plynov na potrubných systémoch
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Obsluha detekčných prístrojov na meranie koncentrácie zemného plynu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výpočty v oblasti energetických zariadení budov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Základy elektrotechniky, hydromechaniky a termodynamiky pri technických výpočtoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola funkčnosti meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola stavu plynovodov a technologických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie a odstraňovanie porúch energetických zariadení budov a ich príslušenstiev
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Používanie meracej a regulačnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia činností na vyhodnocovanie vplyvu vodíka na konštrukčné prvky a zariadenia v plynárenskej sieti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
4
vyhodnocovanie a odstraňovanie poruchových stavov plynovodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie a zabezpečovanie energetickej služby a poradenstva pri voľbe energetických zariadení budov a ich uvádzaní do prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
praktické používanie informačno-komunikačnej technológie/aplikácie/systému/procesu/domény
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
lepenie, zváranie/spájkovanie konštrukčných materiálov potrubí na rozvod energie a vody v budovách
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Lepenie, zváranie/spájkovanie konštrukčných materiálov potrubí (oceľ, meď, polyetylén, PVC a pod.) na rozvody energie (para, plyn, teplá resp. horúca voda) a vody (vrátane odpadovej) v budovách.
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž ústredného vykurovania
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž nízkoteplotného vykurovania
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž technických zariadení obnoviteľných zdrojov energií
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Solárne systémy, tepelné čerpadlá, kogeneračné jednotky a fotovoltaické články
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž elektrického vykurovania
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž kotlov na tuhé palivo, plyn, elektrinu a na spaľovanie biomasy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pripájanie a odpájanie potrubných systémov plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zváranie potrubných systémov, vrátane nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž, údržba a oprava energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Používanie vhodných materiálov, pomôcok, meradiel, pracovného náradia, nástrojov, zariadení, mechanizačných prostriedkov a prístrojov pri montážnych prácach, zhotovení rozvodov, montáži a servise energetických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy meracích a regulačných zariadení v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. riadiace obvody, ovládacie prvky a ďalšie komponenty automatizačnej a regulačnej techniky a systémov.
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba, opravy a servis plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie spotreby energií v reálnom čase na báze smart meteringu vzhľadom na jej optimalizáciu a efektívnosť využívania
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie technológií a zariadení na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
4
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
obsluha a údržba guľových uzáverov potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia pri začleňovaní vodíkových technológií do existujúcej a novobudovanej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.