Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov

Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkovLakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov aplikuje farby a náterové hmoty na povrchovú úpravu kovových konštrukcií a výrobkov, ovláda správne použitie striekacej techniky a technológií, vykonáva údržbu striekacej techniky, rozhoduje o použití správneho postupu striekania. Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov pripravuje povrch výrobkov a dielov na náter, brúsi, opaľuje starý náter, čistí a odmasťuje, tmelí a brúsi tmelené plochy. Má produktové znalosti farieb a nanášacích špecifikácií. Ručne alebo strojovo ich mieša a riedi, pokrýva povrchy náterovými hmotami máčaním, striekaním, práškovaním v elektrostatickom poli alebo elektroforézou, nanášaním valčekom alebo štetcom. Opravuje lakované povrchy. Ošetruje, čistí a vykonáva údržbu príslušného vybavenia a pracovných nástrojov. Pozná činitele, ktoré spôsobujú poškodenie a starnutie náteru kovových súčastí a strojárskych výrobkov v prevádzke.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3737/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKNatierač
SKLakovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7132
SK ISCO-08
7132006
ESCO
2170
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30,C33
CPA 2015
C25,C28,C29,C30,C33
Príslušnosť k povolaniu
7132006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizované spôsoby prípravy povrchu pred natieraním
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
lakovacie linky a roboty
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
metódy údržby lakovacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nové technológie v meraniach hrúbky náteru
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické trendy v úpravách nanášaných povrchov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
3
spôsoby výpočtu spotreby náterových hmôt pre danú kovovú súčasť
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy farieb, ich použitie a vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Produktové znalosti farieb a nanášacích špecifikácií.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Funkcia náteru kovových súčastí a strojárskych výrobkov, typy a vlastnosti náterových hmôt, činnosť striekacích zariadení a striekacej a sušiacej kabíny.
Perspektíva: Aktuálna
3
lakovnícke a natieračské náterové hmoty a ďalšie prostriedky
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Delenie, typy a vlastnosti náterových hmôt, činitele, ktoré spôsobujú poškodenie a starnutie náteru kovových súčastí a strojárskych výrobkov v prevádzke.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
bezpečnostné predpisy pri práci s nebezpečnými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Schopnosť nakladať s nebezpečnými, horľavými látkami a chemickými faktormi.
Perspektíva: Aktuálna
3
osobné ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí náterovými hmotami, ochranné pomôcky pri natieračských prácach, maskovacia technika, postup pri havarijnom úniku náterových hmôt, postup zneškodňovania odpadu z natieračských prác.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii lakovníckych a natieračských prác a opráv
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Technologický postup natierania kovových súčastí a strojárskych výrobkov podľa technologickej a výkresovej dokumentácie a technických materiálových listov náterových hmôt.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v náterových hmotách a pomocných prostriedkoch na maliarske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
3
meranie hrúbky náteru
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby náterových hmôt pre danú kovovú súčasť
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhodnotenie povrchu pred natieraním
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zhodnotenie povrchu kovových súčastí pred natieraním, návrh spôsobu úpravy v prípade nevhodného povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy a dokončovanie povrchov kovových súčastí a výrobkov brúsením a leštením
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nanášanie náterov štetcom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nanášanie náterov ručne: štetcom, valčekom, stierkou.
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy defektov po nanášaní farieb
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Určenie základných typov a príčin defektov po nanášaní náteru a voľba vhodného postupu ich odstránenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy, vybrusovanie a nanášanie podkladových náterov pre natieračské práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Kontrola hlavných parametrov náterovej hmoty pred nanášaním, počas aplikácie a sušenia náteru, kontrola kvality aplikovanej vrstvy náteru pred a po sušení, ručné úpravy pred aplikovaním náteru, príprava náterovej hmoty na aplikáciu natieraním, tmelením a striekaním. Vytvorenie krytu pre nenatierané časti kovových súčastí.
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie, údržba a nastavovanie zariadení na nanášanie náterových hmôt
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha zariadenia na nanášanie náterových hmôt, čistenie a základná údržba striekacieho zariadenia a ručného náradia na natieranie, čistenie a vykonávanie základnej údržby sušiacej kabíny.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba lakovacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Schopnosť nakladať s nebezpečnými, horľavými látkami a chemickými faktormi.
Perspektíva: Aktuálna
3
zneškodňovanie odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zneškodňovanie odpadu z natieračských prác a emisií organických rozpúšťadiel.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
obsluha, nastavovanie a údržba zariadení na nanášanie náterových hmôt striekaním
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nanášanie náterovej hmoty pomocou striekacieho zariadenia určeného v technologickom postupe, obsluha striekacieho zariadenia a tmeliacej pištole, obsluha základných funkcií striekacej a sušiacej kabíny.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, resp. programovanie lakovacích liniek a robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
realizácia 5S, TPM a EMS vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.