Operátor robotiky

Operátor robotikyOperátor robotiky zabezpečuje nastavenie parametrov a nastavovanie priemyselných robotov. Modifikuje, optimalizuje a zabezpečuje prevádzkovú obsluhu robotov, kontroluje dosahovanú kvalitu, identifikuje poruchy, zabezpečuje čistenie priemyselných robotov a ich plynulý chod s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výsledku. Orientuje sa v základnej technickej dokumentácii a napomáha pri riešení problémov spojených s robotikou. Upravuje dráhy robotov podľa požadovaných parametrov s cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu, zosúlaďuje roboty so zváracím montážnym prípravkom. Dokáže čítať referenčné údaje k pracovnému miestu, schémy a plány. Oznamuje anomálie a poruchy zariadení. Spolupracuje na riešení akéhokoľvek problému súvisiaceho s robotikou na výrobných zariadeniach a zariadeniach dopravných systémov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3629/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKObsluha priemyselných robotov
SKRobot operátor
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát programovania a obsluhy robotov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
7223
SK ISCO-08
7223002
ESCO
1357
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
7223002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
logika programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
Elektronizácia dokumentov
4
robotika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
technická dokumentácia, návody a schémy v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Nové trendy v strojárstve
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
Nové trendy v strojárstve
4
mechatronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
PLC (Programovateľný logický automat)
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy programovania priemyselných robotov, manipulátorov a automatov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Nové trendy v strojárstve
4
orientácia v technickej dokumentácii na nastavovanie priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola výsledkov nastavovania posudzovaním chodu nastavených strojov, zariadení, liniek, rozmerov a ďalších parametrov na ich vyrobených produktoch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
analýza problémov v mechanike a ich počítačové spracovanie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok číslicovo riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Kontrola a vykonávanie funkčných skúšok priemyselných robotov, nie primárne číslicovo riadených strojov a liniek.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
diagnostikovanie robotov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úpravy programovacieho kódu pri overovaní funkčnosti vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
programovanie priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
základné programovanie automatických robotických liniek a automatov a odstraňovanie ich základných porúch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
tvorba a korekcie programu pre robot, automat alebo riadiacu jednotku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
optimalizácia, modifikácia a korekcia dráh robota v súvislosti s dosiahnutím flexibility, zvýšením produktivity a výkonnosti daného zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
obsluha programovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha iba v rámci programovania priemyselných robotov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.