Strojársky špecialista v oblasti kvality

Strojársky špecialista v oblasti kvalityStrojársky špecialista v oblasti kvality zodpovedá za riadenie procesu kvality skupiny výrobkov v rôznych etapách životného cyklu výrobkov. Vykonáva systémové a procesné audity systémov manažérstva kvality vo výrobe a u dodávateľov na zlepšenie a podieľa sa na zlepšovaní kvality výrobkov, procesov a systémov. Ovláda prístupy riadenia firmy v zmysle TQM a implementuje ich do výrobných procesov a produktov. Vypracováva analýzy a zodpovedá za riešenia nedostatkov z hľadiska kvality, spolupracuje s dodávateľmi pri riešení kvality dodávaných dielov, stanovuje a vypracováva metodiky na hodnotenie zákazníkov. Vie získané informácie vyhodnotiť, interpretovať a uplatniť pri tvorbe stratégií v oblasti komplexného manažérstva kvality. Zabezpečuje reporting a eskaláciu dosiahnutej úrovne kvality s využívaním moderných metodík. Zabezpečuje zber a analýzu dát reklamovaných dielov súvisiacich s riešením reklamácií. Udržiava databázu reklamácií a nápravných opatrení, vyhodnocuje ich efektivitu, pri...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3620/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKStrojársky inžinier kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2144
SK ISCO-08
2144005
ESCO
1245
SK NACE Rev. 2
C28
CPA 2015
C28
Príslušnosť k povolaniu
2144005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy realizácie interných a zákazníckych auditov kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby merania a skúšania procesov/produktov v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metodológia merania a skúšania procesov/výrobkov v strojárskej výrobe s cieľom dosiahnutia/zvýšenia požadovaných parametrov kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riešenia problémov (PDCA, FMEA, 8D)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
norma ISO 19011 – návod na auditovanie systémov manažérstva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém manažérstva kvality pre európsky automobilový priemysel podľa VDA
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Norma VDA 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy auditov jednotlivých pracovných tímov v automobilovom priemysle a strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie big data manažmentu pri riadení systému kvality.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
7
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
7
systém vedenia evidencie auditov, kontrol a certifikačných overovaní
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Dotykové 3D meracie CNC stroje, optické scannery pre tvorbu meracích protokolov.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Nové trendy v strojárstve
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Základy vektorovej geometrie pre vyhodnocovanie odchýlok pomocou súradnicových meracích strojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane výpočtu tolerancií.
Perspektíva: Aktuálna
7
norma IATF 16949
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách kvality v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie metód hodnotenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Na základe výsledkov interného/certifikovaného/zákazníckeho auditu kvality aktualizovať/modernizovať používané metódy hodnotenia kvality v strojárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie metód kontroly kvality strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
7
orientácia v nástrojoch environmentálneho manažmentu a metódach vedúcich k udržateľnej spotrebe a výrobe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
realizácia auditov jednotlivých pracovných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V automobilovom priemysle a strojárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia interných auditov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Realizácia interných a zákazníckych auditov kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a sledovanie ekologických a bezpečnostných aspektov výrobných procesov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
vypracovanie technicko-ekonomického rozboru kvality v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie ekonomických strát v prípade nekvalitnej strojárskej výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie príčin zníženej kvality strojárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane tvorby nápravných opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie systému riadenia kvality v organizácii strojárskej výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie opotrebenia či nefunkčnosti nástrojov, náradia, prípravkov, meradiel a ich častí a rozhodovanie o spôsobe ich opravy, či renovácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a hľadanie príčin vzniknutých problémov vo výrobe formou metód PDCA, FMEA, 8D
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobe
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
7
spolupráca pri výskume, vývoji a príprave nových výrobkov, zavedení nových výrob a technológií v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Nové trendy v strojárstve
7
vypracovanie podkladov pre zavedenie systému manažérstva kvality a pre získanie certifikácie výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie protokolov o výsledkoch kontrol v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie podkladov a správ pre vedenie organizácie v rámci riadenia a plánovania kontroly kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie a kontrola meradiel
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Základy vektorovej geometrie pre vyhodnocovanie odchýlok pomocou súradnicových meracích strojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie big data manažmentu pri riadení systému kvality.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
7
zapájanie pracovníkov do participatívnych metód (Kaizen, Individuálny projekt, 5S, TPM) a koordinácia realizácie zlepšovacích nápadov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.