Majster (supervízor) v strojárskej výrobe

Majster (supervízor) v strojárskej výrobeMajster (supervízor) v strojárskej výrobe riadi a organizuje prácu vo svojej výrobnej jednotke. Zabezpečuje plnenie plánu výroby, stanovuje priority, organizuje prácu a riadi ľudí, operatívne rieši vzniknuté problémy, zabezpečuje plynulosť výroby, zodpovedá za dosahovanie stanovených výrobných cieľov. Zodpovedá za technický tok výroby a za sprievodnú dokumentáciu - riadi, organizuje a plánuje výrobný tok a proces. Dohliada na kvalitu, efektivitu, produktivitu, bezpečnosť a environment. Plánuje a rozvrhuje prácu vrátane nadčasovej práce, riadi dochádzku zamestnancov vrátane plánovania dovoleniek. Hodnotí zamestnancov, navrhuje kandidátov na odmenenie, dohliada na dodržiavanie pracovnej disciplíny. Koučuje a zabezpečuje tréning pre nových zamestnancov. Stará sa o aktuálnosť prevádzkovej dokumentácie a aktuálnosť osvedčení, certifikátov, platností povolení členov tímu/skupiny/strediska. Dohliada na dodržiavanie a kontrolu BOZP pravidiel. Spolupracuje pri meraní faktorov pracovného pros...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3619/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
ENShift leader
ENTeam leader
SKMajster
SKSupervízor
SKVedúci výrobnej jednotky
Odporúčaná úroveň vzdelania
L ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 18 mesiacov.
Poznámka: Prax 18 mesiacov v strojárskej výrobe a minimálne 12 mesiacov s riadením ľudí.
ISCO-08
3122
SK ISCO-08
3122012
ESCO
1290
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C24,C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
3122012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment - supervízor
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riešenia problémov (PDCA, FMEA, 8D)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane prezentačných zručností.
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovno-právne predpisy a pojmy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa svojích práv a povinností a práv a povinností podriadených zamestancov. Znalosť vnútropodnikových predpisov o ohodnocovaní zamestnancov a ich spravodlivé využívanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
4
digitálne technológie na sledovanie výrobného procesu na diaľku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane riadenia v strojárstve a kovovýrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Metódy vedenia požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Nanotechnológie v strojárstve
Nové trendy v strojárstve
4
konštrukčné časti strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
Nové trendy v strojárstve
4
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
4
plán výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby získavania náhradných dielov prostredníctvom 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
4
metóda QFD - House of quality
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Metóda prenosu zákazníckych požiadaviek definovaných pre produkt na kvalitatívne výrobné charakteristiky produktu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v pracovno-právnych predpisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane GDPR a nakladania s osobnými údajmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie požiadaviek na vzdelanie pracovníkov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane účasti na výborovom konaní potenciálnych zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie kariérneho rastu podriadených pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie zásad, postupov a noriem práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie opatrení na zlepšenie kvality a procesov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Trvalo udržateľný rozvoj
Nové trendy v strojárstve
4
praktické uplatnenie metódy QFD - House of Quality
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Metóda prenosu zákazníckych požiadaviek definovaných pre produkt na kvalitatívne výrobné charakteristiky produktu. House of Quality je matica požiadaviek zákazníka a kvalitatívnych parametrov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
kontrola pracovného výkonu pracovníkov v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovania a vyhodnocovanie KPI (kľúčových výkonnostných indikátorov) na pravidelnej báze
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V zmysle príslušnej metodiky danej spoločnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza príčin prestojov výroby a navrhovanie nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zber a vyhodnocovanie údajov a dát v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
analýza a hľadanie príčin vzniknutých problémov vo výrobe formou metód PDCA, FMEA, 8D
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a vkladanie údajov do informačného systému v automobilovom priemysle/strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
spracovávanie podkladov na odmeňovanie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie disciplinárnych priestupkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odborné školenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
3D tlač kovových dielov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
4
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
4
využívanie nanotechnológie v strojárskom priemysle
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
4
využívanie digitálnych technológií na sledovanie výrobného procesu na diaľku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadiaca, koordinačná, priebežná kontrolná činnosť podriadených pracovníkov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dispečerské riadenie strojárskej výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koučing a aktívna participácia na zvyšovaní kompetencií pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodické riadenie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
zapájanie pracovníkov do participatívnych metód (Kaizen, Individuálny projekt, 5S, TPM) a koordinácia realizácie zlepšovacích nápadov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.