Strojársky technológ

Strojársky technológStrojársky technológ zabezpečuje tvorbu technologických postupov pre výrobu najrôznejších strojárskych komponentov, vrátane stanovenia polotovarov, strojov, náradia, meradiel a rezných parametrov. Overuje nové technologické postupy a technológie v procese výroby, dokumentuje výsledky. V predvýrobnej a výrobnej činnosti uplatňuje racionalizáciu a zavádza pokrokové technológie za účelom zvyšovania kvality a znižovania nákladov. Strojársky technológ operatívne rieši vzniknuté technologické problémy vo výrobe. Posudzuje a vypracováva návrhy na zmeny v konštrukčnej a technologickej dokumentácii a zabezpečuje jej komplexné vypracovávanie a aktualizáciu, vrátane evidencie a archivácie. Odbornú úroveň si zvyšuje z dostupných zdrojov, ako sú napr. plánované školenia a kurzy, štúdiom odbornej literatúry, firemných katalógov, platnej dokumentácie systému kvality ako aj účasťou na výstavách vhodného zamerania. Navrhuje investície a podieľa sa na prebierke strojov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3617/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKTechnológ v automobilovej výrobe
SKTechnológ v strojárskej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Predpokladá sa ukončené vzdelanie v príslušnom odbore.
ISCO-08
3115
SK ISCO-08
3115001
ESCO
1203
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C26,C27,C28,C29,C30
CPA 2015
C24,C25,C26,C27,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
3115001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
6
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
Nové trendy v strojárstve
6
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy konštruovania z kovu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
6
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
6
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Nové trendy v strojárstve
6
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa kalenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby ocele
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa výroby ocele.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia valcovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa valcovania.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby kovov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nutné pre technológa výroby kovov a zliatin.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa sústruženia, valcovania.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia sústruženia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa sústruženia.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia frézovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa frézovania.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa brúsenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa vŕtania.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa sústruženia.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa kalenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa povrchových úprav.
Perspektíva: Aktuálna
6
konštrukčné časti strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
6
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
6
technológia galvanického pokovovania
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa galvaniky.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia tvárnenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa kovania.
Perspektíva: Aktuálna
6
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Posudzovanie a vypracovávanie návrhu na zmeny v konštrukčnej a technologickej dokumentácii a zabezpečovanie jej komplexného vypracovávania a aktualizácie vrátane evidencie a archivácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby získavania náhradných dielov prostredníctvom 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja nanotechnológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
6
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách a v strojárskej technickej dokumentácii
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Posudzovanie a vypracovávanie návrhu na zmeny v konštrukčnej a technologickej dokumentácii a zabezpečovanie jej komplexného vypracovávania a aktualizácie vrátane evidencie a archivácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Posudzovanie a vypracovávanie návrhu na zmeny v konštrukčnej a technologickej dokumentácii a zabezpečovanie jej komplexného vypracovávania a aktualizácie vrátane evidencie a archivácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách kvality v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba alternatívnych plánov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Nové trendy v strojárstve
6
optimalizácia procesov strojárskej výroby z pohľadu znižovania nákladov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Nové trendy v strojárstve
6
voľba postupu práce a technologických podmienok sústruženia, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa sústruženia.
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa brúsenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
optimalizácia technologických postupov v automobilovej výrobe a v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
Trvalo udržateľný rozvoj
6
zisťovanie odchýlok od výrobného procesu v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie technológie konštrukcie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie technologických skúšok v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie technických skúšok novej technológie v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenia výrobných časov pri tvorbe kalkulácií v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie podkladov na cenové kalkulácie strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
modifikácie programu pre CNC sústruhy a vyvrtávačky
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa sústruženia.
Perspektíva: Aktuálna
6
modifikácie programu pre CNC frézky, hobľovačky, obrážačky a preťahovačky
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa frézovania.
Perspektíva: Aktuálna
6
modifikácie programu pre CNC brúsky
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa brúsenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
modifikácie programu pre CNC vŕtačky a súradnicové vyvrtávačky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
3D tlač kovových dielov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
6
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
6
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
6
riešenie operatívnych problémov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
6
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových úloh v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.