Interiérový dizajnér

Interiérový dizajnérInteriérový dizajnér navrhuje vzhľad interiérových priestorov. Vytvára nový alebo mení existujúci vzhľad podľa vlastných predstáv a želania zákazníka. Interiérový dizajnér vypracováva návrh prostredníctvom CAD alebo iných grafických programov. V projekte zahŕňa požiadavky investora, zhotoviteľa a dodávateľa zariadení a prvkov interiérového dizajnu. Môže zhotovovať projekty, technické a technologické špecifikácie, dokumentáciu interiéru, ale aj zariadenia, rozpočet, časovú náročnosť a harmonogram prác. Uzatvára dodávateľské zmluvy na bežné a špecifické práce, zhotovuje objednávky na zariadenie, kontroluje a riadi celkovú realizáciu projektu interiérovej tvorby, objednáva materiál, zariadenie a spotrebiče v súlade so zmluvami a odovzdáva dielo investorovi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
35815/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKNávrhár interiérov
SKInteriérový architekt
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
3432
SK ISCO-08
3432001
ESCO
1722
SK NACE Rev. 2
M71
CPA 2015
M71
Príslušnosť k povolaniu
3432001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Grafické a architektonické 2D a 3D programy vhodné pre vizualizáciu návrhov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
technologické výpočty a materiálové bilancie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti kameňov, skla a keramiky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy uskutočňovania kolaudačného konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základy statiky a mechaniky stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné postupy zhotovenia, sanácie a rekonštrukcie nosného a nenosného muriva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné postupy sanácie, rekonštrukcie a opráv povrchov stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy prípravy stavieb, vyhotovovania stavebnej dokumentácie a podkladov pre stavebné konanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
grafické počítačové systémy CAD v architektúre
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interiérová a stavebná architektúra
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interiérový dizajn (bytová architektúra)
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekodizajn
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby tapiet, závesných systémov, resp. ďalších dekoračných materiálov a predmetov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály na zhotovovanie dekorácií, druhy, vlastnosti, chyby a spôsoby spracovania
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné postupy ovládania 3D tlačiarní a veľkoformátových tlačiarní
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technických podkladoch na montáž a demontáž interiérových prvkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v stavebných materiáloch a technológiách zhotovovania stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na preberacích a kolaudačných konaniach
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie existujúcich architektonických riešení interiérov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie interiérových prvkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie rozpočtu realizácie architektonického riešenia interiérov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočet spotreby materiálu, kalkulácia ceny výrobku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza prevádzkových a funkčných potrieb užívateľov riešeného interiéru
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha grafických počítačových systémov CAD v architektúre
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie počítačových modelovacích programov, vizualizácia návrhov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
samostatné spracovanie výtvarného zámeru, štúdium podkladov a technickej dokumentácie na realizáciu návrhov interiérov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie funkčných schém architektonického riešenia interiérov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie detailných dispozičných riešení architektonického riešenia interiérov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie povrchových úprav stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úprava, výzdoba a dekorovanie predajne, veľtrhových a výstavných priestorov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úprava a aranžovanie exponátov vo veľtrhových a výstavných priestoroch s ohľadom na typ exponátov, sezónu, spoločenskú príležitosť
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie, skladovanie a ošetrovanie materiálov používaných pri aranžovaní tovarov aj pri výrobe dekorácií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
umiestňovanie bytových a interiérových doplnkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha 3D tlačiarne
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
vizualizácia technických návrhov do multimediálnych a digitálnych zariadení, export a import informácií v digitálnom prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.