Majster (supervízor) v sklárskej výrobe

Majster (supervízor) v sklárskej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobe zabezpečuje výrobu podľa požadovanej výrobnej dokumentácie pri dodržiavaní noriem a požiadaviek kvality a ekonomických kritérií výroby. Koordinuje činnosť výrobných prevádzok v súčinnosti s inými útvarmi spoločnosti a podľa toho plánuje a organizuje počet pracovníkov vo výrobe/v pracovnej zmene. Pri svojej činnosti sa riadi princípmi optimálneho využívania pridelených materiálnych, technických, personálnych a finančných zdrojov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3504/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKMajster prevádzky
SKTeamleader zmeny sklárskej výroby
SKVedúci zmeny sklárskej výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: 36 mesiacov platí pre majstra/supervízora výroby, alebo hlavného majstra. Pre ďalšie alternatívne zamestnania/pracovné pozície (zmenový majster, majster prevádzky) minimálna dĺžka praxe 24 mesiacov.
ISCO-08
3122
SK ISCO-08
3122009
ESCO
1269
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
3122009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažment prevádzkovej dokumentácie z dôvodov evidencie dochádzky a hodnotenia výkonu pracovníkov výroby, vyťaženosti strojov a zariadení, efektivity a kvality výroby, dodržiavania technologických postupov, BOZP a PO, vzniku rizík a riešenia škodových udalostí, porúch a odstávok technologických zariadení vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
manažment - supervízor
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy riadenia odpadového hospodárstva, využívania nízkoenergetických a nízkouhlíkových zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy kontroly v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické procesy v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológia výroby a spracovania skla.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátanie nástrojov, prípravkov, meradiel, elektrických strojov/prístrojov, prístrojov a zariadení na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. lisovaného skla; obalového skla, dutého skla a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia kombinujúca fyzikálne a chemické zmeny počas spracovania skloviny na účely lepších mechanických vlastností
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Pevné a ľahčené sklené obaly
4
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane chýb skla.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologická, prevádzková a výrobná dokumentácia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia mikrovlnného tavenia skiel
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
technológie a možnosti využitia vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
nové formy rozvrhu riadenia pracovného procesu v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
4
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
technológie použitia bioplynu (metánu) z obnoviteľných zdrojov pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
technológia aplikácie protikoróznych a sceľovacích vrstiev na povrchu hotových sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Antikorózne sklá
4
technológia spracovania mikropráškov do formy mikroguľôčok pomocou priamej tavby v plameni
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
4
výroba skiel a sklokeramických produktov na medicínske účely
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. výplne a implantáty.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
4
postupy a metódy recyklovateľnosti skiel a odpadov vznikajúcich pri sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
princípy Industry 4.0 v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
technológia výroby skiel a výrobkov z nich v súlade s obehovou ekonomikou
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
diagnostika technologických problémov počas využitia vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
servisná robotika v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
postupy aplikácie robotizácie v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Plnenie environmentálnych noriem ISO 14000 v procese výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Riadenie odpadového hospodárstva výroby (triedenie, likvidácia alebo ďalšie spracovanie/využitie odpadu).
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy prevencie a tvorby pracovísk s nulovou toleranciou na vznik pracovného úrazu, škodovej udalosti, poruchy alebo priemyselnej havárie.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na výrobu a spracovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie motivačných plánov pre zamestnancov prevádzky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality v organizácii s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v sklárstve
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia operatívnych plánov sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola výroby nových materiálov založených na odpadových anorganických materiáloch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
kontrola nad procesmi zvyšujúcimi efektivitu recyklovateľných sklárskych materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
dohľad nad prácou s vysokočistými vstupnými surovinami vo výrobe špeciálnych skiel a sklokeramických produktov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
4
dohľad nad výrobou sklených výrobkov v súlade s ekologickými požiadavkami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
kontrola kvality vstupných práškov do formy mikroguľôčok pomocou priamej tavby v plameni
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
4
kontrola správnosti receptúr biologicky aktívnych skiel a podmienok ich tavenia a spracovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
4
dohľad nad odstraňovaním technologických vád a nedostatkov spojených s možnými kvalitatívnymi zmenami v spaľovacom agregáte
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
dohľad nad stálosťou technologických parametrov počas tavenia skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
kontrola využívania odpadového tepla pri predohreve sklárskej vsádzky, spaľovacích plynov a výhrev technologických zariadení a priestorov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
vyhodnocovanie dát zo senzorov a nastavovanie ďalších technologických parametrov využitia odpadového tepla v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V závislosti od rutinného/problematického chodu výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
dohľad nad štandardným behom plameňovej syntézy
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kontrola filtrácie, chemickej odolnosti, defektov a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
4
kontrola nastavovania procesov tvarovania a chladenia skloviny na účely dosiahnutia mechanických charakteristík výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane dohľadu nad úpravami v procesoch v závislosti od žiadaného výstupu. Dohľad nad správnou identifikáciou a prevenciou novovzniknutých vád výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Pevné a ľahčené sklené obaly
4
dohľad nad správnym tepelným spracovaním sklárskeho výrobku
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Antikorózne sklá
4
dohľad nad kvalitou vsádzky pri mikrovlnnom tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
kontrola kľúčových technologických parametrov kúpeľa obsahujúceho protikorózne činidlá
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Antikorózne sklá
4
dohľad nad behom elektrifikovaného zariadenia tavenia vsádzky pri mikrovlnnom tavení
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
kontrola kvality skloviny a dát zbieraných počas tavenia a spracovávania
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane nahliadania na spaľovacie procesy s využitím vodíka.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie podkladov pre odmeňovanie pracovníkov v sklárstve
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
diagnostika technologických problémov počas využívania vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vyplňovanie požadovaných dokumentov, kariet, formulárov, vykonávanie predpísaných skúšok vo výrobe. Zabezpečovanie požadovanej výrobnej dokumentácie pri dodržiavaní noriem a požiadaviek kvality a ekonomických kritérií výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Komunikácia a informovanie nadriadených o technickom stave a nastavení liniek, prípadne informovanie o riešení problémov; poriadok a čistotu strojov
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie problémových situácií v sklárskej výrobe, vrátane prijímania a realizácie nápravných opatrení na ich odstránenie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia digitalizácie do procesu sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Práca so senzormi vo výrobe a modelmi. Vkladanie vstupných informácií do prediktívnych modelov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane vyhodnocovania automaticky získaných informácií z procesu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
aplikácia programov využívaných v sklárskej výrobe na účely vysokej efektivity sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Využívanie výpočtovo-fyzických systémov a modulov pre digitálne dvojča procesu. Vrátane využívania prediktívnych modelov pre sklársku výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
aplikácia intranetu v sklárskych výrobných procesoch z dôvodu ochrany osobných a výrobných dát
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
vedenie, motivovanie, hodnotenie a kontrola výkonu pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. operátorov obsluhy strojov a ďalších pracovníkov na pridelenej prevádzke/pracovnej zmene s cieľom zabezpečenia produkcie, alebo výrobkov v stanovenom čase, kvalite a pri dodržiavaní určených nákladov. Prideľovanie úloh, plnenie dennej produkcie v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch.
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie technologického úseku sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Riadenie a kontrolovanie vymedzených organizačných útvarov alebo technologických úsekov organizácie pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom.
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na sklárskych pracoviskách
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie hospodárneho nakladanie so strojmi, náhradnými dielmi, náradím a materiálom na výrobu (vrátane hotovej výroby); včasné spustenie strojov; hospodárneho nakladanie so strojmi, náhradnými dielmi, náradím a materiálom na výrobu (vrátane hotovej výroby); hospodárneho používania všetkých druhov režijného materiálu; kvality a množstva dennej výroby na jeho zmene.
Perspektíva: Aktuálna
4
metodická pomoc pri riadení zmeny alebo riešení krízy v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
koordinácia priebehu výrobných činností v sklárstve a ich vzájomných väzieb
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadenia pre sklársku výrobu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane zabezpečenia eliminácie prestojov a prázdnych časov na linke.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie aktivít na ochranu, tvorbu a zlepšovanie životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
4
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.