Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov

Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálovOperátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje zavážanie jednotlivých surovinových komponentov na výrobu lisovacej hmoty do miešača na základe predpísaných receptúr. Namiešaný materiál upravuje podľa technologických požiadaviek v technologických zariadeniach miešaním, sušením a pridávaním chemikálií. Zabezpečuje uskladnenie takto získaných polotovarov v stabilných zásobníkoch. Obsluhuje, nastavuje a ošetruje stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov. Komunikuje so zamestnancami prevádzkového laboratória o parametroch kvality vyrábanej hmoty.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3431/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKObsluha strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
SKPracovník obsluhy zariadení na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
SKPracovník pre obsluhu strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8114
SK ISCO-08
8114001
ESCO
2516
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
8114001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
3
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poloautomatizácia výroby vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Počas úpravy surovín a výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Chemicko-fyzikálne vlastnosti upravovanej suroviny vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Chemicko-fyzikálne vlastnosti konečných produktov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy EN a STN pre žiaruvzdorné materiály
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby mletia, drvenia a rozdružovania surovín pri výrobe žiaruvzdorných materiáloch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy kontroly pri úprave žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a predpisy na vykonávanie bežných opráv, čistenia a ošetrovania strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri úprave surovín a výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri úprave surovín a výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
3
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri úprave surovín a výrobe žiaruvzdorných materiálov, napr. princípy triedenia, logistiky a charakterizácie odpadov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri úprave surovín a výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri úprave surovín a výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
3
servisná robotika vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri úprave surovín a výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
postupy aplikácie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri úprave surovín a výrobe žiaruvzdorných materiálov
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Práca s teplotnými senzormi počas nastavovania technologických parametrov využívania odpadového tepla.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
3
aplikácia princípov ekologickej výroby počas úprav surovín a výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
aplikácia využívania druhotných surovín počas úpravy surovín a výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
aplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
vizuálna kontrola chodu strojno-technologických zariadení
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spolupráca so zamestnancami prevádzkového laboratória ohľadom parametrov kvality vyrábanej hmoty.
Perspektíva: Aktuálna
3
vypúšťanie namiešanej hmoty do bazéna
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vypúšťanie suroviny do zberného koša
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Do skipu pre miešač.
Perspektíva: Aktuálna
3
vzorkovanie žiaruvzdorného materiálu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava používaných chemických prísad a plastifikátorov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava miešaného materiálu podľa technologických požiadaviek v technologických zariadeniach
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. miešaním, sušením a pridávaním chemikálií.
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov a spolupráca pri ich údržbe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
navážanie jednotlivých komponentov zo stabilných zásobníkov do navážacej nádoby pojazdnej váhy
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zavážanie a uskladňovanie polotovarov v stabilných zásobníkoch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie procesu sušenia suroviny, jej kontroly, potrebnej teploty, odberu plynu a elektrickej energie na vibračných triedičoch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a kontrola robotov aplikovaných na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
obsluha programov využívaných na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
obsluha prostriedkov digitalizácie na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
3
využívanie nanotechnológie pri úprave surovín a výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.