Vedúci recepcie

Vedúci recepcieVedúci recepcie zodpovedá za pracovníkov recepcie, riadi a plánuje počty pracovníkov recepcie (recepčných, poslíčkov, bagážistov, valet parkerov, vodičov a podobne), asistuje pri výbere alebo priamo vyberá nových pracovníkov recepcie, školí a doškoľuje ich. Vedúci recepcie zodpovedá za dodržiavanie zákonov a noriem (zmenáreň, denné uzávierky, práca s elektronickou registračnou pokladňou a podobne), za štatistiku (mesačné štatistické výkazy, zmenárenské výkazy pre NBS) a za správne nastavenie zúčtovania s hosťami (prevažne za pomoci nastavenia hotelového softvéru). V prípade nutnosti rieši sťažnosti hostí a ich špeciálne požiadavky, prideľuje, posudzuje a zabezpečuje VIP servis. Taktiež reportuje a poskytuje zásadné informácie pre manažérske rozhodovanie managementu hotela, má na starosti prvý kontakt s kontrolnými orgánmi. Prijíma rezervácie služieb ponúkaných hotelom a externých služieb (napr. taxi, lístky a vstupenky a podobne).
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
26471/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENFront desk manager
ENFront office manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Devízová licencia podľa zákona č. 202/1995 Z.z. - DEVÍZOVÝ ZÁKON a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (§ 6)
Poznámka: Zákon 202/1995 sa aplikuje tam, kde je súčasťou recepcie aj zmenáreň.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zaškolení k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Zákon 18/2018 Z.z. - Je potrebné poučenie zamestnanca pre prácu s osobnými údajmi a informačným systémom zamestnávateľa (prevádzkovateľ informačného systému) za účelom zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Predchádzajúca prax v pozícii recepčný v hotelovej prevádzke, manažér rezervácií a podobne.
ISCO-08
4224
SK ISCO-08
4224001
ESCO
270
SK NACE Rev. 2
I55
CPA 2015
I55
Príslušnosť k povolaniu
4224001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pravidlá písania, úprav a evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
5
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Napĺňanie obchodnej a marketingovej stratégie hotela.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hotelové prostredie v rozšírenej realite
5
zmenárenstvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Ak je súčasťou recepcie aj zmenáreň.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Práca s elektronickou registračnou pokladňou, zmenárenská činnosť.
Perspektíva: Aktuálna
5
účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť pripravovať manažérske informácie zo základných účtovných a štatistických zostáv.
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a princípy styku s bankou, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy využitia spisovej služby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy obsluhy telefónnej ústredne
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prijímania zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online objednávanie a donáška
5
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
5
postupy predaja po telefóne
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pokladničné služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Príjem platieb za služby v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet, prípadne platieb bankovým prevodom.
Perspektíva: Aktuálna
5
pokladničný systém a IKT
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zákon č. 289/2008 Z. z.
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka ubytovacích zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Virtuálny kľúč k izbám
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
5
metódy organizácie práce na recepcii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hotelierstvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Virtuálny kľúč k izbám
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
Online objednávanie a donáška
Hotelové prostredie v rozšírenej realite
5
sprievodcovstvo cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
Hotelové prostredie v rozšírenej realite
4
úradné formality pre vstup a pobyt v rôznych krajinách
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Poradenstvo a asistencia na získanie pobytových víz alebo povolení pobytu cudzincov, ktorí sú hosťami hotela.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riešenie neštandardných prípadov platobného styku a vysporiadanie chybných transakcií a storien
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Všetky operácie pri platbách bankovým prevodom, resp. platobnými kartami alebo bránami.
Perspektíva: Aktuálna
5
vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovávanie štatistických výkazov, uzávierok a analýz príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie a spracovávanie recepčnej uzávierky, knihy hostí, resp. ubytovacieho denníka, podnikových písomností a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podkladov a dokladov na spracovávanie objednávok a na uzatváranie obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Spracovávanie pokladničnej knihy, evidencie prijatých a vydaných účtovných dokladov, výkazov tržieb, recepčnej uzávierky, podkladov na spracovanie miezd a účtovníctva, evidencie objednávok, zmlúv, zákazníkov, dodávateľov, kalkulácií a cien a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie knihy návštev
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie informácií o ubytovacích a ďalších službách zákazníkom, vrátane informácií o cenách poskytovaných služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
5
tlmočenie poskytovaných informácií, popr. tlmočenie bežných rozhovorov medzi zákazníkmi a ostatným personálom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
5
výpomoc pri obsluhe hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie služieb spojených s pobytom hostí v ubytovacích zariadeniach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
obstarávanie drobných opráv a poskytovanie ďalších služieb užívateľom objektu podľa dohody
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca s vedením organizácie pri vytváraní obchodnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
rokovania s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi a partnermi na poskytovanie ubytovacích a súvisiacich služieb.
Perspektíva: Aktuálna
5
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
prijímanie a ohlasovanie návštev
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vybavovanie telefonických hovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
koordinácia a spolupráca s bezpečnostnou službou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
Hotelové prostredie v rozšírenej realite
5
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie zmenárenskej činnosti zákazníkom, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vyberanie nájomného a ďalších poplatkov od nájomníkov, prípadne ďalších užívateľov budovy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
odborné školenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v ubytovacej oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov recepcie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie úseku recepcie hotela v súlade so stratégiou, kategóriou, štandardmi a pracovnými postupmi stanovenými riaditeľstvom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
práce spojené s prevádzkou ubytovacieho zariadenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Virtuálny kľúč k izbám
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
Online objednávanie a donáška
Hotelové prostredie v rozšírenej realite
5
výdaj kľúčov, odomykanie a zamykanie budovy v súlade s domovým poriadkom, dozor nad používaním spoločných priestorov budovy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Virtuálny kľúč k izbám
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
2
riešenie neštandardných (mimoriadnych) situácií v prevádzkach cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.