Likvidátor pôvodcov chorôb a škodcov

Likvidátor pôvodcov chorôb a škodcovLikvidátor pôvodcov chorôb a škodcov vykonáva činnosti, ktoré vedú k regulácii živočíšnych škodcov, likvidácii choroboplodných zárodkov a obmedzeniu výskytu škodlivého a z nákazového dôvodu významného hmyzu a ostatných článkonožcov. Pri práci používa chemické prostriedky, ktoré aplikuje lokálne alebo priestorovo, napr. postrekom, popraškom, dymovaním, aerosolom a pod. Identifikuje zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov, choroboplodné zárodky a škodlivý hmyz a zabezpečuje ich reguláciu s využitím prípravkov na profesionálne použitie. Vykonáva chemickú alebo fyzikálnu dezinfekciu, prípadne kombináciou obidvoch spôsobov dezinfekcie. Aplikuje metódy a postupy dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie. Prácu vykonáva v interiéri a exteriéri. Zodpovedá za nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich likvidáciu. Vedie požadovanú dokumentáciu a evidenciu o použitých prostriedkoch v súlade s hygienickými normami a smernicami o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
25991/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKDeratizér
SKDezinfektor
SKDezinsektor
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
7544
SK ISCO-08
7544004
ESCO
2509
SK NACE Rev. 2
A01,N81
CPA 2015
A01,N81
Príslušnosť k povolaniu
7544004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy o používaní osobných ochranných prostriedkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, Príloha č. 3, napr. č. 8.1. Ochranný odev (8.1.7. pri práci s herbicídmi, insekticídmi, arboricídmi).
Perspektíva: Aktuálna
4
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosti o štruktúre, funkcii a úrovni organizácie (molekulárna, bunková, orgánová…) živých organizmov, ich vzájomných vzťahov a vzťahov so životným prostredím.
Perspektíva: Aktuálna
4
entomológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedomosti o hmyze.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy dezinsekcie, deratizácie a dezinfekcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Dezinsekcia - základné pojmy, druhy škodlivého hmyzu a roztočov. Prehľad skupín dezinsekčných prípravkov. Spôsoby aplikácie dezinsekčných prípravkov, pracovné a technologické postupy. Prírodné ohniskové nákazy, preventívna a represívna dezinsekcia, postreková technika na výkon dezinsekcie, hlavné zásady ochrany a bezpečnosti práce pri dezinsekcii. Deratizácia - základné pojmy, biológia škodlivých hlodavcov, prehľad skupín schválených deratizačných prípravkov, spôsoby deratizácie, aplikácie a mechanizmus účinku, dávkovanie, teoretické a praktické zručnosti pri výkone deratizácie, pracovné a technologické postupy pri aplikácii prípravkov, spôsoby kontroly a vyhodnotenia ich účinnosti, preventívnych opatrení proti vnikaniu, zahniezdeniu, premnoženiu a ďalšiemu šíreniu škodlivých hlodavcov, zásady ochrany a bezpečnosti práce pri deratizácii.
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Znalosti o chemických látkach a zmesiach dvoch alebo viacerých látok, ich klasifikácií ako nebezpečných látok pre zdravie a životné prostredie, o podmienkach ich užívania a zavádzania na trh.
Perspektíva: Aktuálna
4
jedy, toxické a veľmi toxické látky
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
zoológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základy teoretických a praktických vedomostí o diverzite, morfológii, rozmnožovaní, vývine, systematike, klasifikácii a fylogenéze živočíchov.
Perspektíva: Aktuálna
4
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základy fyziológie a anatómie hlodavcov, vtákov a hmyzu.
Perspektíva: Aktuálna
4
epizootológia a parazitológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedomosti o infekčných chorobách prenosných zo zvierat na ľudí a o parazitárnych chorobách. Poznanie parazito-hostiteľských vzťahov na všetkých úrovniach.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosti o vzájomných vzťahoch medzi organizmami a medzi organizmami a všetkými aspektami ich prostredia, živými aj neživými.
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ovládanie hlavných a aktualizovaných legislatívnych noriem pre životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
environmentálna toxikológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o toxikologických pojmoch, testovaní xenobiotík, riešení otráv, eliminácii xenobiotík z organizmu (teoreticky), o symptómoch otráv a nákaz, o identifikácií dôsledkov pôsobenia toxických anorganických a organických látok v organizme a životnom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Prehľad skupín dezinfekčných prípravkov a mechanizmus ich účinku, pracovné a technologické postupy, aplikácia dezinfekčných prípravkov a hodnotenie účinnosti, dezinfekcia v objektoch živočíšnej výroby, ochranná a ohnisková dezinfekcia. Alternatívne (nechemické) metódy dezinfekcie (plameň, ozón,...).
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Epidemiológia, základy z mikrobiológie - základné pojmy, úloha a náplň epidemiológie a epizootológie, hygiena životného prostredia, spôsoby prenosu infekčných ochorení.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch k chemickým látkam a prípravkom
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Ovládanie predpisov o klasifikácii chemických látok, ktoré určujú ich základné vlastnosti, zloženie, vplyv na organizmus a životné prostredie a tiež nebezpečné vlastnosti, ktoré môžu za určitých podmienok spôsobiť krátkodobé, dlhotrvajúce alebo opakujúce sa škodlivé účinky, ktorých vplyvom dochádza k poškodeniu zdravia alebo smrti, prípadne poškodenie životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Výkon dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v súlade s normami zabezpečenia kvality, s normami environmentálneho riadenia a v súlade s normami zabezpečenia bezpečnosti pri práci a protipožiarnej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
kontrola účinnosti vykonanej dezinsekčnej, deratizačnej a dezinfekčnej akcie, vyhodnocovanie stavu po zásahu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ovládanie postupov a metód uplatňovaných na zistenie incidencie patogénov a škodcov po výkone dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v interiéroch alebo v exteriéri.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola spotreby dezinsekčných preparátov a vedenie evidencie preparátov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie a kontrola spotreby dezinfekčných, dezinsekčných a deratizačných preparátov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Presná evidencia skladových zásob a výdaja preparátov na výkon dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie predpísanej evidencie o dezinsekcii formou protokolu s uvedením všetkých predpísaných údajov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V zmysle platných vyhlášok evidencia spôsobu výkonu v jednotlivých prevádzkach a priestoroch podľa systému chovu a druhu zvierat a výkonu v urbárnej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri riadení dezinfekčných, dezinsekčných a deratizačných zásahov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Preventívny alebo represívny výkon, pri predchádzaní chorôb alebo likvidácií ich pôvodcov, v zmysle vyhlášky a podľa miesta výkonu, je oznamovaný príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo štátnej veterinárnej správy.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia opatrení proti reinvázii hmyzu v asanovaných priestoroch
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Znalosť poskytovania navrhovania vhodných opatrení na odpudzovanie, zabraňovanie opätovnému výskytu hmyzu na báze chemickej, fyzikálnej a mechanickej.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava chemických prostriedkov na účely dezinsekcie, dezinfekcie a deratizácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Znalosti o klasifikácií používaných prostriedkov, vhodnosti ich použitia v konkrétnych miestach, v požadovaných koncentráciách a množstvách.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie chemických prípravkov na dezinsekciu, dezinfekciu a deratizáciu interiérov a exteriérov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ovládanie vedomosti o chemických látkach, účinku a mechanizmu ich pôsobenie, pre vhodný výber prípravkov v závislosti na charaktere miesta ich použitia.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha dezinsekčných, deratizačných a dezinfekčných zariadení a prístrojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ovládanie prostriedkov a zariadení používaných pri výkone dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie, pri uplatnených postupoch (postrek, vydymovanie, kladenie nástrah,...), ich efektívne využívanie a údržba.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s jedmi, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich likvidácia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Narábanie a manipulácia s jedovatými látkami podľa platnej legislatívnej normy na základe udeleného certifikátu.
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie a ničenie škodcov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Výkon sledovania výskytu a výber postupu eliminovania pôvodcov chorôb a biologických škodcov.Výkon dezinsekcie v závislosti od výsledkov prieskumných prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
dohliadanie na bezpečnú manipuláciu a skladovanie ekologicky nebezpečných látok
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Manipulácia a skladovanie používaných chemických látok v súlade nariadeniami podľa platnej legislatívy na účely garantovania ochrany necieľových organizmov a predchádzania negatívnych dopadov na prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia vedomostí z biológie, ekológie, parazitológie, chémie, zoohygieny a entomológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Uplatnenie základných znalosti z oblasti biológie, anatómie, zoohygieny, mikrobiológie, parazitológie, zoológie a entomológie pri výkone dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.