Modelár obuvi a kožiarskych výrobkov

Modelár obuvi a kožiarskych výrobkovModelár obuvi a kožiarskych výrobkov samostatne zhotovuje z nákresu návrhára obuvi alebo z nákresu kožiarskych výrobkov konštrukciu zvršku a spodku obuvi (podpätky, podošvy) určitého typu pri zohľadnení daného materiálu a technologických možností výroby, prípadne konštrukciu kožených výrobkov brašnárskeho alebo galantérneho typu. Pripravuje konštrukčnú dokumentáciu pre jednotlivé vzory obuvi pre celý požadovaný veľkostný sortiment alebo ďalšie brašnárske alebo galantérne výrobky z kože. Pripravuje a overuje technické podklady po vyhotovení prototypov daných modelov, pričom úzko spolupracuje s technológom obuvi a kožiarskych výrobkov pri návrhu vhodných kopýt, foriem, prípravkov, ako aj strojov a zariadení na výrobu daných produktov. Pri svojej práci využíva špecializované počítačové softvéry na 2D a 3D konštrukciu modelov a aplikuje inovatívne metódy a postupy z hľadiska využitia najmodernejších technológií a materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2466/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKKonštruktér kožiarskych výrobkov
SKKonštruktér obuvi
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
7532
SK ISCO-08
7532005
ESCO
2475
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
7532005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Základné a pomocné materiály. Druhy, vlastnosti a chyby, spôsoby rozborov a skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie pri výrobe obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály v kožiarskej, brašnárskej a galantérnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Výroba koženej obuvi v kombinácii s textilom, gumou, plastami a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Textilné, plastové, gumené a kombinované materiály.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy zhotovovania obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Technologické inovácie strojného vybavenia
4
zásady modelovania a konštrukcie obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitalizácia, softverizácia
4
inovatívne materiály, poloprodukty a produkty v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart obuv
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Super elastická pena pre odľahčenú bežeckú obuv
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
4
postupy výroby prototypov modelov obuvi a ich testovania v predvýrobnej fáze
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
4
varianty kopýt a ich modelovanie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia ľudskej nohy a spôsoby merania jej parametrov pri výrobe obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy modelovania a konštrukcie obuvi a kožiarskych výrobkov za pomoci 2D a 3D softvéru
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitalizácia, softverizácia
Digitálne oblečenie a obuv
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
orientácia v databázach v oblasti inovácií materiálov a technológií na výrobu obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Nové materiály pre 3D tlač
Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Super elastická pena pre odľahčenú bežeckú obuv
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na výrobu obuvníckych zvrškov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posúdenie kvality prototypu zhotoveného podľa dokumentácie vo výrobe obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
4
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie konštrukčnej dokumentácie nových vzorov obuvi s výstupmi na tvorbu šablón, stupňovanie, cenové kalkulácie a pod.
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
konštruovanie základného vzoru zvršku obuvi podľa vytvorenej kópie kopyta a tvorba odvodených nových vzorov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
tvorba strihov, šablón a modelov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
používanie softvéru na zhotovenie 2D a 3D modelov obuvi alebo kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia, softverizácia
Digitálne oblečenie a obuv
4
vypracovanie konštrukčnej dokumentácie rôznych modelov kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitalizácia, softverizácia
Smart obuv
4
úprava obuvníckeho kopyta podľa potreby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovenie konštrukcie častí spodku obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Podpätok, podošva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
príprava, nastavenie a obsluha kožiarskych a obuvníckych strojov a zariadení podľa výrobného predpisu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická príprava výroby pre nové technológie a výrobky v obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.