Kožušník a opravár kožušín

Kožušník a opravár kožušínKožušník a opravár kožušín zhotovuje a zušľachťuje rôzne kožušnícke výrobky a predmety z kožušín podľa určeného strihu, opravuje, upravuje a prepracováva ich podľa požiadaviek zákazníka. Pri práci využíva stroje a zariadenia na rezanie, šitie a konečnú úpravu, opravu a ošetrovanie kožušinových výrobkov, vrátane zapracovania podšívok, výstuží, zapínacích súčastí a ozdôb. Pracovné postupy volí tak, aby boli využité inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii využitia materiálov ako aj efektivite vykonávaných operácií a činností súvisiacich s výrobou kožušinových výrobkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2461/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7531
SK ISCO-08
7531002
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
7531002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály v kožušníckej a v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy a vlastnosti kožušín, chyby materiálov, spôsoby rozborov a skúšok, syntetické kožušiny a pomocné materiály.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby navrhovania kožušníckych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v garbiarskej, kožiarskej a kožušníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Normy a štandardy kvality pre polotovary a výrobky z kožušín.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby kožušinového tovaru
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odevy a drobný kožušinový tovar (čiapky, rukávniky, rukavice, goliere a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
technika a technológia ručného a strojového šitia
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Technika a technológia ručného a strojového šitia výrobkov z kože a kožušín.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia úpravy usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Technologické postupy pri opravách a úpravách kožušín a kožušinových výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Technológia spracovania koží na usne a kožušiny.
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia a pracovné postupy pri výrobe kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Výkresy, krájacie a rezacie šablóny, pracovné inštrukcie pre rôzne strihy podľa ich náročnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
metódy rozdeľovania, triedenia a posudzovania kvality a spôsobov využitia kožušín podľa stanovených kritérií
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druh zvieraťa, veľkosť, farba, hustota, charakter, lesk, kresba srsti, vhodnosť podľa charakterových vlastností konkrétnej časti kožušiny.
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne technológie, poznatky a postupy pri výrobe a opravách výrobkov z kožušín a usní
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Technologické inovácie strojného vybavenia
Automatizácia vo výrobe
3
postupy na ošetrovanie, balenie a uskladňovanie kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia rezania, krájania a vykrajovania kožušinových dielcov podľa náročnosti strihu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy zapracovania podšívok, zapínacích a ozdobných častí do zhotovených a opravovaných kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dokončovacích procesov
3
metódy a postupy hospodárneho využívania materiálov a energií a minimalizácia odpadov pri výrobe kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
3
stroje a zariadenia pri výrobe kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a pracovnej dokumentácii pri výrobe a opravách kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba optimálneho postupu práce pri rezaní a krájaní kožušín, zhotovovaní polotovarov a výrobkov z kožušín a ich opravách a konečnej úprave výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Smart zariadenia a technológie
3
posúdenie a rozdelenie materiálu podľa kvality a vhodnosti na zhotovenie kožušinových polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posúdenie kvality vykonávaných operácií ako aj finálneho kožušinového výrobku
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby a príprava materiálu na zhotovenie potrebného množstva dielov, polotovarov a výrobkov z kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia inovatívnych postupov pri šití a opravách kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
Automatizácia vo výrobe
3
úprava a dohotovanie kožušinových polovýrobkov na kožušinové výrobky
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dokončovacích procesov
3
vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Rezanie a vykrajovanie dielcov podľa šablón.
Perspektíva: Aktuálna
3
pozdĺžne a priečne umiestňovanie kožušinových dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné a strojové šitie polotovarov a výrobkov z kožušín, usní a textilných materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
mechanické úpravy hotových kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Napínaním, česaním, klepaním, vyrovnávaním švíkov, atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
stužovacie práce na kožušinových polotovaroch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Resp. výmena častí kožušín pri opravách kožušinových výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
zapracovanie podšívok, zapínacích a ozdobných častí do zhotovených a opravovaných kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o nástroje, náradie, stroje a zariadenia, ich nastavovanie, obsluha a bežná údržba pri výrobe a opravách kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie, balenie a uskladňovanie kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha kožušníckych automatov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
efektívne a hospodárne využívanie surovín, materiálov a energií v kožušníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.