Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov

Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevovOperátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov samostatne obsluhuje stroje, linky a zariadenia na zušľachťovanie textílií rôznymi spôsobmi používanými v oblasti farbenia a bielenia tkanín a odevov. Uplatňuje nové technologické poznatky a inovatívne postupy súvisiace s procesom farbenia a bielenia tkanín a odevov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2371/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKFarbiar
SKÚpravár textílií
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8154
SK ISCO-08
8154001
ESCO
2643
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
8154001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie textilnej a odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zušľachťovania textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia farbenia a bielenia textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a predpisy na farbenie a bielenie tkanín a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy farbiacich a bieliacich prostriedkov na textílie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
laboratórna technika a laboratórne postupy v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby manipulácie s materiálom, skladovania, baliaceho a adjustačného procesu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy údržby a ošetrovania strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy údržby a ošetrovania strojov, kontinuálnych liniek a zariadení na farbenie a bielenie textilných materiálov a odevov.
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne metódy a postupy v procese farbenia a bielenia textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
3
základy automatizácie a digitalizácie v technologickom procese farbenia a bielenia textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
regulačné prvky v technologickom procese farbenia a bielenia textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ekologické aspekty farbenia a bielenia textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
3
inovatívne technológie strojov a zariadení na farbenie a bielenie tkanín a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
medzioperačná kontrola kvality v procese farbenia a bielenia textilných materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posúdenie kvality a vhodnosti textilného materiálu na farbenie a bielenie textílií a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola kvality upravených textílií pomocou vhodných prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie a sledovanie ekologických aspektov a parametrov v procese farbenia a bielenia textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
3
príprava farieb, chemikálií, roztokov a iných médií na farbenie a bielenie textilných materiálov a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť a bežná údržba strojov, liniek a zariadení na farbenie a bielenie textilných materiálov a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
označenie vád produkcie, odstránenie odstrániteľných chýb a zaradenie výrobku do kvalitatívnej triedy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v procese farbenia a bielenia textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava technologického postupu farbenia a bielenia textilných materiálov pri dodržiavaní environmentálnych zásad
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov, kontinuálnych liniek a zariadení na farbenie a bielenie textilných materiálov a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha inovovaných strojov a zariadení na farbenie a bielenie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
uplatňovanie inovatívnych postupov pri vykonávaní prác v oblasti farbenia a bielenia textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.