Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku

Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetkuŠpecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku vykonáva odborné činnosti organizácie, orgánu štátnej správy alebo samosprávy súvisiace so správou a údržbou majetku. Zabezpečuje komplexnú správu budov, pozemkov, vybavenia a súvisiacich zariadení, plánovanie, diagnostiku prevádzky, revízie, servis, údržbu a opravy zvereného majetku. Rokuje s dodávateľmi tovarov a služieb a zabezpečuje potrebné obslužné činnosti ako: údržbu, upratovacie a čistiace práce, likvidáciu odpadu. Kontroluje prevádzku technických zariadení, zodpovedá za rozvod tepla, energií a vzduchotechniku. Zabezpečuje agendu a interné predpisy a poriadky súvisiace so správou majetku v súlade s platnou legislatívou. Vykonáva inventarizáciu majetku. Rieši poistné udalosti a krízové situácie. Vyhotovuje reporty pre manažment a spolupracuje pri obstarávaní a investičnej činnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
23444/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENFacility manager
ENMaintenance and facilities manager
SKFacility špecialista
SKOdborný pracovník správy budov a zariadení
SKPracovník správy a údržby majetku
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149009
ESCO
65
SK NACE Rev. 2
L68
CPA 2015
L68
Príslušnosť k povolaniu
2149009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a techniky riadenia hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
PropTech
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Inteligentná a nákladovo efektívna správa aktív
4
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
PropTech
4
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitalizácia, softverizácia
4
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti správy a evidencie majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
PropTech
Inteligentná a nákladovo efektívna správa aktív
Elektronizácia dokumentov
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
právne predpisy a pojmy v oblasti energetickej úspornosti budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
4
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
PropTech
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: PropTech
Online interná a externá komunikácia
Inteligentné zmluvy
4
postupy pri plánovaní externých opráv a údržby majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Online interná a externá komunikácia
4
poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
InsurTech
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
4
postupy správy majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
PropTech
Inteligentná a nákladovo efektívna správa aktív
4
majetok podnikateľského subjektu, metódy a postupy inventarizácie, odpisy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Smart zariadenia a technológie
4
zásady a postupy pri ponukových konaniach na prebytočný majetok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Elektronizácia dokumentov
4
postupy verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a procesy reklamácie, opráv a servisu majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Drony
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti investičnej činnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná a nákladovo efektívna správa aktív
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
technické zariadenie budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
Biometria
Elektromobilita a alternatívne palivá
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Bezdrôtové nabíjanie elektromobilov
Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
orientácia v poistných zmluvách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: InsurTech
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba vnútorných predpisov a smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Elektronizácia dokumentov
4
tvorba plánu obstarávania na základe potrieb organizácie a požiadaviek na nákup
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
vypracovanie harmonogramu prác v oblasti správy nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
PropTech
4
príprava prevodov majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti a úplnosti reportovaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola stavu záväzkov a pohľadávok, spoluúčasť pri kontrolách (inventarizáciách) majetku a zásob, vrátane vyčíslenia výsledkov inventarizácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
PropTech
4
monitoring čerpania nákladov prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
PropTech
4
kontrola procesu rekonštrukčných a stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
4
vypracovávanie vyúčtovania spotrieb energií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: PropTech
4
analýza a vypracovávanie výsledkov kontrol a návrhov nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
správa príslušnej prevádzkovej dokumentácie v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
PropTech
Elektronizácia dokumentov
4
evidencia majetku v príslušnom počítačovom programe používanom v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
PropTech
4
zaraďovanie majetku do evidencie a jeho vyraďovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
vykonávanie likvidácie neupotrebiteľného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
4
prejednávanie odborných záležitostí pri uzatváraní objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
4
prejednávanie a vybavovanie reklamácií s dodávateľmi, resp. zákazníkmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie agendy súvisiacej s evidenciou majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
PropTech
Inteligentná a nákladovo efektívna správa aktív
4
vybavovanie reklamácií, opráv a servisu majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Drony
PropTech
Online interná a externá komunikácia
4
objednávanie a preberanie prác u špecializovaných spoločností
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Pri údržbe majetku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
PropTech
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
4
zabezpečovanie pravidelnej revízie, opravy, výmeny technických zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Biometria
Digitalizácia, softverizácia
PropTech
Smart zariadenia a technológie
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Online interná a externá komunikácia
4
preberanie technických zariadení od dodávateľov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
Elektromobilita a alternatívne palivá
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Bezdrôtové nabíjanie elektromobilov
Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
4
koordinácia procesu nákupu materiálu, tovarov a služieb v rámci organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitalizácia, softverizácia
Online interná a externá komunikácia
4
zabezpečovanie nákupu drobného materiálu spotrebného charakteru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Online interná a externá komunikácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.