Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok

Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávokŠpecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok vykonáva koncepčnú, kontrolnú a metodickú činnosť zameranú na oblasť vymáhania pohľadávok. Zabezpečuje právnu agendu súvisiacu so správou a vymáhaním pohľadávok organizácie. Aktívne sa podieľa na spolupráci so súdnym exekútorom, prípadne mandátnymi spoločnosťami pri postupovaní nevymožených pohľadávok organizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
22855/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENCollection specialist
SKExpert na vymáhanie pohľadávok
SKŠpecialista v oblasti vymáhania pohľadávok
SKVymáhač pohľadávok
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax sa odporúča v oblasti vymáhania pohľadávok.
ISCO-08
2619
SK ISCO-08
2619003
ESCO
1809
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
2619003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky ukladania, skladovania a ochrany dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
5
náležitosti návrhu oprávneného na začatie exekúcie a exekučných úkonov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti pohľadávok
Perspektíva: Aktuálna
7
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s pohľadávkami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s finančnou kontrolou a vnútorným auditom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecné záväzné právne predpisy v oblasti platobného styku a platobných kariet
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy vymáhania pohľadávok a regresov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok (súdny výkon rozhodnutia, exekúcia, konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
mzda a jej zložky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika tvorby opravných položiek
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
platobný styk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia bonity klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy platobnej morálky a dôveryhodnosti klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Náležitosti dodávateľských, odberateľských faktúr, dobropisov, ťarchopisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá vyhotovovania rozhodnutí o odpisoch pre nevymožiteľnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy oceňovania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane odpisovania nevymožiteľných pohľadávok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie vedenia pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dokumentácia súvisiaca s pohľadávkami organizácie a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. zmluva (o pôžičke, úvere, kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné zmluvy), faktúra, dodacie listy, doklady o prevzatí tovaru, objednávky, zmenky a ďalšie doklady súvisiace s pohľadávkou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
spôsoby zabezpečenia pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Preddavky od odberateľov, ručenie, zmluvná pokuta, zmenky, dokumentárny akreditív a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné inovácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: účtovných dokladov
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a spôsoby vedenia požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a iných administratívnych činností, ich spracovávania a archivovania v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnosti a zmien právnych predpisov v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, postupoch, právnych a ďalších predpisov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stanovísk a vyjadrení k meritórnym problémom v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vybavovanie písomných podnetov a podaní v oblasti vecnej pôsobnosti vymáhania pohľadávok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe a určovaní postupov v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Navrhovanie opatrení na maximalizáciu návratnosti pohľadávok s rizikom neúplného splatenia pohľadávok v dohodnutej lehote a výške. Navrhovanie a implementovanie zmien procesov v oblasti riešenia klientov v defaulte.
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring postupovania nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnej spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
obhliadky a supervízia znaleckých posudkov na ohodnotenie nehnuteľností na zabezpečenie pohľadávky záložným právom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola úverových návrhov a ratingu a príprava možností riešenia pre rizikových klientov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring a analýza stavu pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Monitoring rizikových klientov a analýza ich ekonomickej situácie. Monitoring a analýza plnenia kritérií prípustnosti kolaterálov v súlade s platnými právnymi predpismi na zabezpečovacie prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na auditoch organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava analýz a reportov súvisiacich s vymáhaním a zabezpečovaním pohľadávok organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava pravidelných písomných správ a analýz o celkovom stave pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie archívnych dát a ich spracovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právna agenda pri správe pohľadávok v konkurzoch a reštrukturalizáciách
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prihlasovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii, podávanie žalôb pri popretí a neuznaní pohľadávok, účasť na súdnych pojednávaniach, účasť na schôdzach veriteľov, schvaľovanie rozvrhu výťažku z konkurzu, analýza reštrukturalizačného plánu, vypracovanie námietok k reštrukturalizačnému plánu, návrhu na zmenu plánu, návrh na neúčinnosť plánu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
činnosti súvisiace s postúpením pohľadávok, faktoring, predaj pohľadávky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava dokumentácie súvisiacej s vymáhaním pohľadávok od klientov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. príprava zmluvnej dokumentácie súvisiacej s vymáhaním pohľadávok (dokumentácia súvisiaca s reštrukturalizáciou a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
7
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
5
navrhovanie dohôd a splátkových kalendárov v prípade platobnej neschopnosti dlžníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Prerokovávanie zákazníckych limitov s obchodným oddelením. Spolupráca s právnym oddelením s cieľom voliť najlepšie a najúčinnejšie riešenie v čiastkových prípadoch porušenia platobnej morálky. Stanovovanie ratingov zákazníka/dlžníka s finančným oddelením organizácie. Určovanie opravných položiek a odpisovania nevymožiteľných pohľadávok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. súdy, mandátne organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie postupov a metód vymáhania pohľadávok tretími stranami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri postupovaní nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnym spoločnostiam
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
7
zabezpečovanie predaja zábezpeky pohľadávky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. dražby nehnuteľnosti, predaj zásob, exekúcia účtu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.