Fakturant

FakturantFakturant vystavuje odberateľské faktúry, prijíma a kontroluje dodávateľské faktúry, dobropisy, ťarchopisy a zabezpečuje ich likvidáciu. Zodpovedá za ich evidenciu a príslušnú administratívu. Kontroluje podklady k fakturácii so zmluvnou dokumentáciou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
22514/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Na podobnej pozícii.
ISCO-08
4311
SK ISCO-08
4311001
ESCO
1831
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
4311001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Náležitosti dodávateľských, odberateľských faktúr, dobropisov, ťarchopisov a pod..
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
postupy likvidácie faktúr
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy účtovania v cudzej mene (menové kurzy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné informačné systémy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy fakturácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fakturačná a zmluvná problematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola faktúr, dobropisov a ťarchopisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyhľadávanie a opravovanie zistených chybných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie splatnosti faktúr
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zadávanie nezaplatených faktúr v lehote splatnosti na upomienku. Odovzdávanie pohľadávok na vymáhanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
reporting, monitoring finančných ukazovateľov a kontrola správnosti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
stanovovanie a kontrola daní na faktúrach
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola spotrebnej dane a DPH.
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia faktúr a odsúhlasovanie peňažných zostatkov s odberateľmi a dodávateľmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Nezaplatené faktúry.
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovanie odberateľských/dodávateľských faktúr, dobropisov a ťarchopisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie dodávateľských faktúr, dobropisov a ťarchopisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
likvidácia faktúr, dobropisov a ťarchopisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie odberateľských faktúr, dobropisov a ťarchopisov na základe zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
príprava podkladov na mesačnú, kvartálnu a ročnú fakturáciu a účtovné uzávierky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
skartácia dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie vzniknutých nezrovnalostí na faktúrach, dobropisoch a ťarchopisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s odberateľmi a dodávateľmi a príslušnými inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.