Pracovník pri priehradke v bankovníctve

Pracovník pri priehradke v bankovníctvePracovník pri priehradke v bankovníctve predstavuje koncovú obchodnú rolu v banke, kde zabezpečuje a sprostredkováva prvý kontakt s klientom, vykonáva bežné bankové, obchodné a servisné operácie. Zabezpečuje pre klientov poradenstvo a predaj určených produktov a služieb z portfólia banky a cielene vyhľadáva a kontaktuje nových klientov v určenom segmente. Udržiava aktuálne informácie v bankovom informačnom systéme, ich priamym zadávaním pri vytváraní, dopĺňaní a udržiavaní klientskej dokumentácie, taktiež realizuje základnú bezpečnostnú identifikáciu klienta a autorizuje základné informačné dokumenty banky. Vykonáva aj hotovostné operácie, práce s pokladnicou (dotácie, odvody) v rámci stanoveného pokladničného limitu. Dodržiava legislatívne opatrenia týkajúce sa bankového práva, zamedzenia prania špinavých peňazí a ochrany osobných údajov. Plní obchodný plán v stanovenom segmente klientov a produktov s prihliadnutím na riziká obchodu a výnosy banky a podieľa sa na napĺňaní cieľov ba...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
1911/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKServisný poradca
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
Poznámka: Pre základný stupeň odbornej spôsobilosti

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zaškolení povinnej osoby k zákonu č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zaškolení k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
4211
SK ISCO-08
4211003
ESCO
1472
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
4211003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
elektronické bankovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
ochranné prvky bankoviek a mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a psychológia predaja bankových produktov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy platobných kariet v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmenárenstvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti šekov, šekové operácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy akvizícií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy predaja po telefóne
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: SMART Work
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
pokladničné služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola pravosti, platnosti a neporušenosti prijímaných platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných ochranných prvkov platných platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spočítavanie, triedenie a uskladnenie hotovosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia, analýza a posudzovanie neobvyklých obchodných operácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie štatistických výkazov, uzávierok a analýz príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnotenie rizika osoby klienta pri povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie záznamov o stave hotovosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti bankových produktov a služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s ostatnými útvarmi banky pri zabezpečovaní služieb klientom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
Online interná a externá komunikácia
4
zabezpečovanie podpisových vzorov klientov, kontrola ich správnosti a úplnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
Online interná a externá komunikácia
4
vybavovanie sťažností a reklamácií
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Klientov banky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
manipulácia s peniazmi (počítanie, účtovanie, zamieňanie)
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie platieb v hotovosti v tuzemskej mene i v zahraničných menách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie bezhotovostných operácií na účtoch klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie, vydávanie, úschova a starostlivosť o kľúče od trezoru pokladne a ich duplikáty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
otváranie a zatváranie trezoru, trezorových skríň a sejfov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
3
poskytovanie pokladničných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s informačnými a komunikačnými technológiami, vkladanie údajov a zabezpečenie ich aktualizácie v informačnom systéme banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
zabezpečovanie starostlivosti o bankové doklady (ich triedenie, ukladanie, archivácia)
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
akvizícia klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.