Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov

Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľovPoradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov vykonáva komplexné bankové poradenstvo, predaj produktov a služieb existujúcim a potenciálnym klientom zo segmentu stredných firemných klientov, mikro podnikateľov a pre slobodné povolania. Riadi a rozvíja vzťahy banky a poskytuje služby klientom tohto segmentu, zabezpečuje poradenstvo, starostlivosť a akvizíciu nových klientov. Pri svojej činnosti aktívne spolupracuje s inými útvarmi banky. Pripravuje komplexné obchodné ponuky a investičné riešenia s ohľadom na primeranú efektívnosť obchodu pre banku a špecifické potreby klienta, plní obchodný plán v stanovenom segmente klientov s prihliadnutím na riziká a výnosy banky. Buduje, riadi a rozvíja obchodné vzťahy s klientmi, analyzuje klientov daného segmentu, realizuje akvizície a cielene vyhľadáva nových klientov. Vykonáva funkciu vzťahového manažéra pre určených klientov. Rieši sťažnosti a reklamácie klientov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
1887/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKBusiness poradca
SKVzťahový (Relationship) manažér pre malé firmy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
Poznámka: Pre základný stupeň odbornej spôsobilosti.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vodičské oprávnenie je výhodou.

Doklad o zaškolení povinnej osoby k zákonu č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zaškolení k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2412
SK ISCO-08
2412002
ESCO
1472
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2412002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Posudzovanie klienta z pohľadu možností financovania jeho potrieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
mikroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podnikateľské prostredie v SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
princípy marketingu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Bankové softvéry a práca s nimi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Posudzovanie účelnosti poskytnutia prostriedkov a ich návratnosť.
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančnej analýzy
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Hodnotenie bonity klienta.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické bankovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
druhy rizík v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Riziko úverové, trhové, likvidity, operačné, mimobilančné riziká.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
7
úverový obchod
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
investičné bankovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
princípy obchodu s nehnuteľnosťami so záložným právom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
platobný styk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívne obchody komerčných bánk
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Typy úverov a ich špecifikácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia v online komunikácii s klientmi v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
7
právne predpisy v oblasti daní a účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy akvizícií
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy akvizícií klientov.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyrovnávanie záväzkov, platby, možnosti záruky v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V bankovníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou činnosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie metodiky pre prácu so zákazníkom a aktívne riadenie zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie ponuky a realizácia investičných riešení a úverových obchodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava stratégie na zabezpečenie plánov predaja zameranej na kľúčových zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
analýza potrieb zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
FinTech
7
príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Spolupráca s klientom a príslušnými inštitúciami.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti bankových produktov a služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie konzultácií a poradenskej činnosti v oblasti správy úverového portfólia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri riešení reklamácií a vymáhaní pohľadávok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
osobné prejednávanie podmienok so zákazníkom pri predaji služieb a produktov, či uskutočňovaní bankových operácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia bankových služieb v oblastiach depozitných a platobných produktov, platobného styku (i v cudzej mene)
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ďalšími odbormi banky pri zabezpečovaní služieb klientom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prejednávanie podmienok poskytnutia úveru s klientmi vybraného segmentu, vrátane prejednávania prípadných zmien zmlúv, zmien splátok úverov alebo odkladu splátok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uzatváranie úverových a zálohových (ručiteľských) zmlúv, vykonávanie zmien, vrátane vybavovania odkladov splátok úverov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
akvizícia klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.