Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby

Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výrobyRiadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby komplexne riadi a kontroluje biologické a technologické procesy jednotlivých úsekov živočíšnej výroby. Dbá o nutričnú hodnotu a kvalitu vyrobených objemových a jadrových krmív v súlade s dosahovaním stanovených hospodárskych výsledkov organizácie a stabilnou udržateľnosťou hospodárenia. Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby riadi chovateľské postupy a opatrenia v chove hospodárskych zvierat. Analyzuje problémy a uplatňuje biologické, technické a technologicko-ekonomické poznatky v oblasti výroby a manažmentu chovu zvierat. Vedie kolektív pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku predpísanými technologickými postupmi. Spolupracuje s dodávateľmi, ktorí zabezpečujú produkt a servisné služby pre plynulý chod živočíšnej výroby. Rieši problémy organizácie v pracovných procesoch a mechanizácii a automatizácii chovu. Zodpovedá za ekonomiku živočíšnej výroby. Navrhuje, projektuje a implementuje udržateľnosť živočíšnej výroby v konkrétnych p...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1803/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKManažér živočíšnej výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
1311
SK ISCO-08
1311001
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
1311001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
otvorené vzdelávacie možnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
legislatívne vedomosti z oblasti podpory zamestnávania znevýhodnených občanov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť legislatívy s návrhom systému zjednodušeného zamestnávania ľudských zdrojov pri príležitostných a sezónnych prácach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
5
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
5
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy merania efektívnosti výrobného procesu v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: So zameraním na druh hospodárskych zvierat, na chov ktorých sa organizácia špecializuje.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane spôsobu kŕmenia, ošetrovania, reprodukcie a predaja zvierat. Optimalizácia produkčných charakteristík konkrétneho chovu hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
manažment chovu zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Dobré životné podmienky zvierat, pričom zviera žije v dobrých podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene a netrpí nepríjemnými stavmi, ako je bolesť, strach a úzkosť.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príčiny a postupy riešení havarijných situácií ohrozujúcich životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia legislatívnych poznatkov v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Prispieva v rámci získanej zručnosti k sociálnej integrácii osôb so špecifickými potrebami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V oblasti živočíšnej výroby a životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane vypracovania žiadosti o dotácie v živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vzhľadom na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie postupov pri chove zvierat pre jednotlivé úseky živočíšnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie komplexných výrobných plánov živočíšnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Odborné zručnosti môžu rýchlo zostarnúť. Preto by malo ísť o celoživotné vzdelávanie, najmä pri vzdelávaní zamestnancov v digitálnych zručnostiach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Na úseku živočíšnej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
5
kontrola biologických a technologických procesov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia plánovaných výkonov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie, hodnotenie a kontrola ekonomických výsledkov firmy v agropodnikaní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: S dôrazom na živočíšnu výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politike
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie podkladov pre účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu v oblasti poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
vyhľadávanie a zhromažďovanie odborných informácií potrebných k podnikateľskej činnosti v agropodnikaní
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti živočíšnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uzatváranie obchodných zmlúv v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania. Napr. uzatváranie obchodných zmlúv na zabezpečenie technických podmienok prevádzky strojov (pohonné hmoty, náhradné diely, opravy u externých subjektov) a ich realizácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie otvorených vzdelávacích možností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
5
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
7
riadenie poľnohospodárskej farmy
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Organizácia nákupu zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu. Koordinácia chovu, ošetrovania, inseminácie a reprodukcie zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
komplexné riadenie živočíšnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane riadenia jednotlivých úsekov živočíšnej výroby a ich zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a posudzovanie efektívnosti marketingových procesov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
určovanie činností v agropodnikaní s využitím vlastných kapacít
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.