Technik údržby energetických a plynárenských zariadení

Technik údržby energetických a plynárenských zariadeníTechnik údržby energetických a plynárenských zariadení riadi výkon komplexnej údržby a opráv energetických technologických objektov (napr. výmeničky, kotolne), plynárenských technologických objektov (napr. regulačné stanice plynu, zariadenia protikoróznej ochrany, odorizačné zariadenia a elektrické zariadenia) a potrubných systémov na distribúciu tepelnej energie (napr. para, horúca voda) a plynu s cieľom zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku týchto zariadení. Spracováva výkazy výkonu práce príslušného útvaru s cieľom správneho účtovania nákladov na príslušné nákladové strediská v zmysle platných legislatívnych noriem a interných predpisov. Pripravuje potrebné povolenia v zmysle legislatívy a interných predpisov. Stanovuje potrebný rozsah opráv a kontroluje vykonanie opráv.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
1787/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKMajster údržby potrubných systémov
SKMajster údržby technologických celkov
SKMajster ťažkej údržby
SKServisný technik v energetike
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy, tlaková nádoba stabilná a technické zariadenie tlakové) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 48 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113010
ESCO
1353
SK NACE Rev. 2
C33
CPA 2015
C33
Príslušnosť k povolaniu
3113010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy z oblasti životného prostredia (ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie)
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické, tlakové a plynové.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie technológie AR pri pracovných a bezpečnostných aplikáciách v energetike
Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy havarijného plánovania
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
príčiny a riešenia havarijných situácií v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá na prevádzku a údržbu vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické, tlakové a plynové.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Druhy vyhradených technických zariadení tlakových podľa prílohy č. 1 časť I. časť III. a časť IV. z vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ich funkcie, základné technické parametre a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a schémy vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické, tlakové a plynové
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a technické normy v energetike a plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Slovenská technická norma (STN), Technické pravidlá plynu (TPP), Podniková technická norma (PTN).
Perspektíva: Aktuálna
4
meracia, testovacia a diagnostická technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika, plánovanie a riadenie činností pri prevádzke energetických a plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interné prevádzkové a havarijné predpisy v energetike a plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inteligentné inštalácie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
4
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Zb. Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a schémy energetických a plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické výkresy a schémy energetických zariadení, parovodov, teplovodov, plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc a ostatných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačný systém v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny informačný systém.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá na prevádzku a údržbu energetických a plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Interný predpis spoločnosti, ktorá prevádzkuje energetické alebo plynárenské zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších prepisov, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v technických podkladoch na prevádzku a obsluhu vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické, tlakové a plynové, ktoré podliehajú odborným prehliadkam a skúškam.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technických výkresoch a schémach energetických a plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
podieľanie sa na tvorbe a doplnení technologických postupov, prevádzkovo-bezpečnostných predpisov súvisiacich s vyhradenými technickými zariadeniami
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické, tlakové a plynové.
Perspektíva: Aktuálna
4
plnenie plánu preventívnych činností na energetických a plynárenských zariadeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie a schvaľovanie opráv potrubných systémov a technologických objektov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane navrhovania opatrení na odstránenie nedostatkov v plnení plánu preventívnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie nových trendov v oblasti materiálov, techniky, technológií pri oprave a údržbe rozvodu zariadení v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
4
kontrola a hodnotenie dodržiavania technologických postupov, prevádzkovo-bezpečnostných predpisov pri prevádzke a údržbe vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické, tlakové a plynové.
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie platnosti a zmien predpisov a noriem v oblasti vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na preberaní a odovzdávaní nových vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Posudzovanie odbornosti prevedenia a odovzdania všetkých technických a právnych náležitostí vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových a plynových.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie prevádzkyschopnosti technologických celkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Hodnotenie technického stavu na potrubných systémoch a technologických objektoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na kontrolných dňoch investičných stavieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie potrebného rozsahu opráv, vrátane ich kontroly
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
archivácia technickej dokumentácie vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické, tlakové a plynové.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava potrebných povolení v zmysle legislatívy a interných predpisov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií odberateľom v zmysle platného energetického zákona
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Poradenstvo v oblasti pripájania odberateľov alebo budovania nových energetických a plynárenských zariadení alebo technologických objektov, informácie o ochranných a bezpečnostných pásmach energetických a plynárenských zariadení, určenie podmienok pre investora pri prekládkach energetických a plynárenských zariadení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca so správcami inžinierskych sietí
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. pri výstavbe vodovodu, kanalizácie, energetických rozvodov, elektrických rozvodov, spojov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
metodická a konzultačná činnosť pri zabezpečení dodržiavania predpisov pre vyhradené technické zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické, tlakové a plynové.
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov, inteligentných inštalácií a meraní
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie AR pri pracovných a bezpečnostných aplikáciách v energetike
Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
Smart zariadenia a technológie
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
odsúhlasovanie technologických postupov prepojových a odpojových prác potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plnenie úloh v havarijnej komisii jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.