Pracovník herne

Pracovník hernePracovník herne zabezpečuje bežnú prevádzku herne, obsluhuje a dohliada na hracie zariadenia, pokrové stoly a samoobslužné terminály. Vydáva a prijíma hracie žetóny a vypláca výhry. Vysvetľuje pravidlá jednotlivých hier. Podáva nápoje a obsluhuje zákazníkov pri barovom pulte, alebo priamo v hracích priestoroch. Pomáha pri prípadnej dezinfekcii priestoru.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17771/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKObsluha herne
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Dĺžka praxe je závislá od vzdelania a predchádzajúcej praxe v príbuzných povolaniach.
ISCO-08
4212
SK ISCO-08
4212005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R92
CPA 2015
R92
Príslušnosť k povolaniu
4212005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
receptúry na prípravu nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy barových zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka kasín a herní, súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
4
pravidlá hier v kasínach a herniach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavenia herne a stávkovej kancelárie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dohľad nad regulérnym priebehom hazardných hier
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
priebežné sledovanie a kontrola ziskov alebo strát u zverených hracích strojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
oboznamovanie zákazníkov s pravidlami a princípmi hazardných hier
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
4
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: vybavovanie reklamácií podľa reklamačného poriadku
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s peniazmi (počítanie, účtovanie, zamieňanie)
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Pri výkone svojej práce manipuluje s peniazmi v hotovosti, alebo s platobnými kartami, bránami, alebo ich modernými alternatívami (napr. bezkontaktnou platbou mobilným telefónom).
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem, výdaj a zúčtovanie hracích žetónov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba nápojov, ich príprava a podávanie v spoločensko-zábavných pohostinských odbytových strediskách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zákazníkov pri bare
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: príprava a podávanie alkoholických a nealkoholických nápojov podľa požiadaviek zákazníkov
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha výherných hracích strojov, resp. zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: pokrové stoly, videolotéria, elektronická ruleta, samoobslužné terminály a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
obsluha zariadení v bare
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.