Technik elektrickej stanice

Technik elektrickej staniceTechnik elektrickej stanice zodpovedá za prípravu a spracovanie podkladov na technické a organizačné zabezpečenie prevádzky a údržby energetických zariadení. Posudzuje projektové dokumentácie v súvislosti s investíciami a opravami energetických zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
1766/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2002 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Poznámka: §22 nad 1000V

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Poznámka: §22 nad 1000V
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113020
ESCO
1180
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113020

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrická stanica
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bleskozvody, ich montáže a revízie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Lokálne stroje elektrickej energie, spínacie a transformačné stanice.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
6
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadiaca technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie elektrotechnickej výroby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy diagnostiky elektrických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady prevádzkovej kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti investičnej činnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predpisy a technické normy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika, plánovanie a riadenie činností pri prevádzke energetických a plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
7
formy smart meteringu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad a predpisov BOZP a PO súvisiacich so živnostenským podnikaním, vedenie dokumentácie požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v technickej dokumentácii a normách v elektroenergetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie inštrukcií na prevádzku a údržbu energetických výrobných a rozvodných zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
7
plánovanie a príprava odborných prehliadok, revízií a údržby elektrických zariadení v rámci ich prevádzky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
plánovanie a príprava preventívnych prehliadok, revízií a údržby energetických výrobných a rozvodných zariadení v rámci ich prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba cenových ponúk pre cudzie subjekty
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v energetických prevádzkach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozbory poruchovosti energetických sústav a distribučných sietí
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie technicko-ekonomických návrhov na investičné akcie v sieťach a elektrických staniciach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie projektovej dokumentácie v súvislosti s investíciami a opravami energetických rozvodných zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
vedenie databáz technologických zariadení v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inštalácia smart zariadení a diaľkovo ovládateľných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
7
pripájanie OZE do distribučnej sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
7
riadenie chodu a obsluha energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Energetické zariadenia: lokálne zdroje elektrickej energie, spínacie a transformačné stanice a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha zariadení energetických rozvodní
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výkonu výrob energií s ohľadom na požadovaný či dohodnutý odber
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia a využívanie systémov založených na princípoch smart metering a smart grid
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
koordinácia návrhov výmeny zariadení elektrických staníc
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Najporuchovejších prvkov zariadení elektrických staníc. Hlavných a pomocných zariadení elektrických staníc.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie profylaktických prevádzkových meraní a diagnostiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.