Ošetrovateľ laboratórnych zvierat

Ošetrovateľ laboratórnych zvieratOšetrovateľ laboratórnych zvierat zabezpečuje odborné práce pri ošetrovaní a chove všetkých druhov laboratórnych zvierat, vedie evidenciu o chove, posudzuje exteriér zvierat, pripravuje zvieratá na pokusy, čistí a dezinfikuje chovné priestory. Ošetrovateľ laboratórnych zvierat zabezpečuje komplexnú starostlivosť o laboratórne zvieratá podľa veterinárnych zásad pri dodržiavaní etických noriem podľa spôsobu ich využitia. Zabezpečuje prípravu a dávkovanie krmiva pre laboratórne zvieratá, ich kŕmenie a napájanie. Zabezpečuje spôsoby rozmnožovania a odchovu laboratórnych zvierat. Pripravuje zvieratá na pokusy a vedie dokumentáciu a záznamy o úkonoch vykonaných na laboratórnych zvieratách. Sleduje a posudzuje zdravotný stav laboratórnych zvierat a vykonáva ich základné ošetrenia. Zabezpečuje nezávadnosť chovateľského prostredia, údržbu a dezinfekciu priestorov na chov laboratórnych zvierat.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1752/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
DEVersuchstierzűchter
ENLaboratory animal breeder
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (§ 22 ods. 4)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5164
SK ISCO-08
5164006
ESCO
1947
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
5164006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
entomológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
etológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné etologické prejavy laboratórnych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Mikroklimatické nároky na prostredie chovaných zvierat, postup dezinfekcie a celkovej asanácie.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady výživy zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedomosti o anatómii a fyziológii tráviacej sústavy. Špecifické nároky jednotlivých druhov laboratórnych zvierat na ich výživu.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zostavenie evidencie chovaných zvierat, príjem nových jedincov, odpis uhynutých jedincov, veterinárnych zákrokov a asanácie, získavanie vedomostí s prácou v programoch MS.
Perspektíva: Aktuálna
3
adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zriadenie chovného zariadenia pre laboratórne zvieratá so zohľadňovaním miery adaptability jednotlivých druhov laboratórnych zvierat na zmenu podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
3
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Poznať základné nároky a potreby zvierat na život a prostredie, Ide o dobré životné podmienky zvierat, pričom zviera žije v dobrých podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene a netrpí nepríjemnými stavmi, ako je bolesť, strach a úzkosť.
Perspektíva: Aktuálna
3
zoológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Správne zaradenie laboratórnych zvierat do taxonomického systému.
Perspektíva: Aktuálna
3
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Získavanie vedomostí o anatómii a fyziológii rôznych druhov chovaných laboratórnych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy vyšetrovania zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné fyziologické prejavy chovaných zvierat, postupy fixácie jednotlivých zvierat v chove, postup základného klinického vyšetrenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy vyšetrovania zdravotného stavu laboratórnych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Popis a postupy jednotlivých základných metód vyšetrovania laboratórnych zvierat, posudzovanie zdravotného stavu laboratórnych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby rozmnožovania a odchovu laboratórnych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Anatómia a fyziológia pohlavnej sústavy laboratórnych zvierat a postupy plemenárskej práce v chove laboratórnych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby kŕmenia a výživy laboratórnych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Potravinové nároky chovaných laboratórnych zvierat, zostavovanie kŕmnej dávky so zreteľom na vek a zdravotný stav zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
typy ochorení, stavy a úrazy laboratórnych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Poznať jednotlivé typy ochorení a ich pôvodcu a rozoznať chorobný stav zvierat, úrazy a získavanie vedomostí o spôsobe liečby.
Perspektíva: Aktuálna
3
zooveterinárne opatrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
laboratórna technika
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady, metódy a postupy obväzovej techniky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Obväzový materiál a jeho rozdelenie. Postupy a metódy pri obväzovaní jednotlivých častí tela chovaných zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
asepsa, antisepsa, sterilizácia, dezinfekcia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy asanácie pred klinickým zákrokom.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné vedomosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy v chove laboratórnych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie optimalizovaných systémov výživy v praxi
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Správne vykonať postupy z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov v chove laboratórnych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu laboratórnych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Správne posudzovať zdravotný stav zvierat na základe vedomostí z fyziológie, anatómie a etológie laboratórnych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
3
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedieť zostavovať evidenciu chovaných zvierat, príjem nových jedincov, odpis uhynutých jedincov, veterinárnych zákrokov a asanácie, ovládať prácu v programoch MS.
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie dokumentácie a záznamov o vykonaných úkonoch u laboratórnych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Správne vedenie dokumentácie a záznamov o vykonaných úkonoch u laboratórnych zvierat v zmysle platných pravidiel a usmernení.
Perspektíva: Aktuálna
3
bežná údržba laboratórnych prístrojov a zariadení v oblasti laboratórnej diagnostiky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a dezinfekcia priestorov pre chov laboratórnych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ovládať údržbu jednotlivých chovateľských zariadení a dezinfekciu priestorov pre chov laboratórnych zvierat pri dodržiavaní základných podmienok daných pre chov laboratórnych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie podmienok na pohodu (welfare) zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a dávkovanie krmiva pre laboratórne zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Správne pripraviť kŕmnu dávku pre laboratórne zvieratá s prihliadnutím na vekové kategórie a zdravotný stav chovaných laboratórnych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
napájanie a kŕmenie laboratórnych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vhodne aplikovať postupy kŕmenia a napájanie laboratórnych zvierat podľa ich špecifických nárokov na výživu.
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ošetrovať a poskytovať základnú starostlivosť podľa nárokov jednotlivých druhov laboratórnych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o zdravie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Aplikovať vedomosti o zdravotnej starostlivosti do praxe, zohľadňovať nároky chovaných laboratórnych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dobrých životných podmienok zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Kontrolovať životné podmienky zvierat na základe vedomosti o mikroklimatických a životných nárokoch laboratórnych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o laboratórne zvieratá podľa veterinárnych zásad
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Správne aplikovať veterinárne zásady v chove laboratórnych zvierat pri zohľadňovaní špecifických nárokov jednotlivých druhov chovaných laboratórnych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia vedomostí z biológie, ekológie, parazitológie, chémie, zoohygieny a entomológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.