Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe

Pomocný pracovník v živočíšnej výrobePomocný pracovník v živočíšnej výrobe vykonáva jednoduché práce spojené s kŕmením, napájaním, pasením, ošetrovaním a kontrolou zdravotného stavu zvierat. Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe napája, kŕmi a pasie hospodárske zvieratá. Vykonáva práce súvisiace s čistením zvierat, asistuje pri pôrodoch a zabezpečuje manuálnu starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa pokynov veterinára. Zabezpečuje presuny zvierat počas pasenia, kŕmenia, napájania a dojenia pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri zaobchádzaní so zvieratami. Vykonáva pomocné práce pri nastavovaní a údržbe strojov a zariadení v živočíšnej výrobe. Zabezpečuje odstraňovanie maštaľného hnoja, čistenie manipulačných chodieb a prípravovne krmív, nastieľanie podstieľky, čistenie a dezinfekciu ustajňovacích priestorov. Vykonáva práce súvisiace s údržbou vonkajších priestorov maštalí, úpravou výbehov a terénu pre zvieratá, stavanie plôtikov na pasenie zvierat a kosenie trávy. Vedie požadovanú zák...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1712/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPomocný robotník v živočíšnej výrobe
SKSezónny pracovník v živočíšnej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9212
SK ISCO-08
9212000
ESCO
2097
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
9212000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné zásady v ochrane zdravia hospodárskych zvierat a starostlivosti o ich zdravie.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Využívanej v živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby ošetrovania a starostlivosti o hospodárske zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby presunov zvierat, pasenia, kŕmenia, napájania a dojenia zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
2
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Mechanizácia v chove hospodárskych zvierat - základné vedomosti o mechanizácii používanej pri chove hospodárskych zvierat - kŕmne linky, zhrňovacie lopaty na odpratávanie maštaľného hnoja, dojacie zariadenia a pod.
Spôsoby údržby zariadení v živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
2
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o chove hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Možnosti použitia strojov v živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
2
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Dobré životné podmienky zvierat, pričom zviera žije v dobrých podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene a netrpí nepríjemnými stavmi, ako je bolesť, strach a úzkosť.
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy stavieb pre hospodárske zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technické procesy v živočíšnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri chove hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady správnej praxe pri chove hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady správnej výživy hospodárskych zvierat a spôsoby ich kŕmenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o spôsobe podávania krmív a výžive zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
2
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Primerané vedomosti o chorobách a nákazách hospodárskych zvierat a spôsoboch ich prevencie. Starostlivosť o choré zvieratá podľa pokynov veterinárneho lekára. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných zo zvierat na človeka) a ich prevencii.
Perspektíva: Aktuálna
2
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné protipožiarne opatrenia.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technologických postupoch v rastlinnej/živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola denného režimu chovu hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu hospodárskych zvierat, vrátane stavu gravidných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
pomocné práce pri nastavovaní a údržbe strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pomocné práce pri pravidelnej údržbe strojov a technológií.
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie ustajňovacích priestorov a odstraňovanie maštaľného hnoja
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Odstraňovanie maštaľného hnoja, nastieľanie podstieľky, čistenie a dezinfekcia ustajňovacích priestorov.
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba farmy
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Údržba vonkajších priestorov maštalí, stavanie plôtikov na pasenie zvierat, kosenie trávy, čistenie manipulačných chodieb a prípravovne krmív, pomoc pri údržbe a natieranie priestorov.
Perspektíva: Aktuálna
2
napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vykonáva sa podľa pokynov nadriadeného.
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pomoc pri veterinárnych zákrokoch a starostlivosti o choré zvieratá a pomoc pri ošetrovaní paznechtov.
Perspektíva: Aktuálna
2
zabezpečovanie starostlivosti o zvieratá počas ich choroby a rekonvalescencie podľa pokynov veterinárneho lekára
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: A podľa pokynov nadriadeného pracovníka.
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zabezpečovanie hygienických noriem, bezpečnostných a veterinárnych predpisov a noriem vzťahujúcich sa k agropotravinárstvu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.