Banský špecialista projektant

Banský špecialista projektantBanský špecialista projektant je fyzická osoba, ktorá projektuje a navrhuje veľké celky, objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom. Vyhotovuje napr.: plány otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska nerastov, plány využívania ložísk nevyhradených nerastov, plány zabezpečenia a likvidácie banských diel a lomov a iné plány a dokumentáciu uvedenú v prílohách vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1989 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom. Spolupracuje na príprave projektov alebo návrhov rozsiahlych objektov a zariadení, vedie príslušnú dokumentáciu. Banský špecialista projektant zodpovedá za správnosť, celistvosť a úplnosť projektovej dokumentácie a za jej vykonateľnosť, technickú úroveň a bezpečnosť navrhovaných diel, stavieb a prác vykonaných podľa ním vypracovaného projektu. Banský špecialista projektant ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1697/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
ENMine planner
SKBanský projektant
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
Poznámka: V ustanovení § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. je zmocnenie na vydanie osvedčenia pre odbornosť "banský projektant" podľa § 2 ods. 6 a nasl. vyhlášky MH SR č. 208/1993 Zb.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Poznámka: Pojem resp. odbornosť "banský projektant" bol do banskej legislatívy zavedený novelou zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov zákonom č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii s účinnosťou od 01.06.2014. A práve zákon č. 51/1988 Zb. v § 5 ods. 3 písm. d) uvádza uvedenú odbornosť a v § 5 ods. 3 zároveň uvádza potvrdenie tejto odbornej spôsobilosti vydaním osvedčenia. Samotný spôsob vydania príslušného osvedčenia upravuje vykonávacia vyhláška MH SR č. 208/1993 Z.z., ktorá však pojem "banský projektant" neuvádza, v § 2 ods. 6 je uvedená odbornosť "projektant". Z uvedeného vyplýva že Certifikát pre banského špecialistu projektanta je "Osvedčenie" podľa § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. vydaného postupom podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z..

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Poznámka: Podľa § 2 ods. 6 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. musí mať "banský projektant" vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva
roky praxe v príslušnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej štyri roky praxe v príslušnom odbore.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Poznámka: Vyhláška MH SR č. 208/1993 Z.z. nedefinuje pri požadovanej odbornej praxi stupne vysokoškolského vzdelania. Preto 24 mesiacov odbornej praxe platí pre bakalárske, magisterské alebo inžinierske vzdelanie.
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146004
ESCO
483
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,B09,C23
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,B09,C23
Príslušnosť k povolaniu
2146004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia betónovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Banský špecialista projektant pozná metódy prípravy betónových zmesí pre použitie v bani
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
metódy odvodňovania v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský špecialista projektant potrebuje poznať technické možnosti čerpania povrchových a banských vôd v priestore dobývania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zo širokej palety strojných zariadení používaných pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom musí banský projektant vybrať pre danú činnosť vhodné zariadenie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
protiprietržová ochrana v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Aj protiprievalova ochrana. Potenciál prievalov vôd a bahnín a prietrží hornín a plynov v baniach zaradených do kategórie baní prievalových a prietržových, musí byť pri súvisiacom projektovaní braný do úvahy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Stavebných diel v podzemí, stavieb, zariadení a prác. Harmonogram a metódy plánovania projekčnej činnosti majú pri rôznych projektoch osobitné špecifiká.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
metódy dobývania nerastov v podzemí a na povrchu, ťažby a uskladňovania uhľovodíkov v prírodných horninových štruktúrach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedomosti potrebné pre projekty otvárky, prípravy, dobývania nerastov a uskladňovania nerastov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zabezpečenia a likvidácie hlavných banských diel a lomov, vrtov, sond, lúhovacieho poľa, osobitných zásahov do zemskej kôry a starých banských diel
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský projektant sa zaoberá projektovaním metód zabezpečenia a likvidácie rôznych výsledkov banskej činnosti a činnosti vykonávanej banských spôsobom.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hlbinného a povrchového dobývania nerastov a technológie razenia banských a stavebných diel v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pojem "metóda dobývania" je uvádzaná v banských predpisov, každú takúto metódu schvaľuje obvodný banský úrad. Pojem "technológia" je preto vhodná pre razenie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
Nové metódy dobývania
7
odpad z ťažobného priemyslu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zriaďovanie úložiska, ktorým je odval vzniknutý pri banskej činnosti, plán nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu podľa zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
mechanika hornín a zemín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosť mechaniky horninového prostredia je dôležitá pre dimenzovanie banských diel a navrhovanie zabezpečenia ich stability.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje na zemné a stavebné práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zo širokej palety strojných zariadení používaných pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom musí banský projektant vybrať pre danú činnosť vhodné zariadenie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
Autonómne roboty v stavebníctve
7
robotizácia banských a súvisiacich procesov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vývoj a aplikácia náhrady ľudského prvku v banských a súvisiacich procesoch je žiadúca v najmä priestoroch so zvýšeným rizikom úrazu a v priestoroch so škodlivým prostredím.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
technológie ukladania CO2 v prírodných horninových štruktúrach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Využívanie prírodných horninových štruktúr na ukladanie emisií CO2 je jedným zo spôsobov ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka
7
vedomosti o existencii nových materiálov a ich použití, o možnostiach digitalizácie banských výrobných procesov a využití umelej inteligencie pri hodnotení rizík
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Nové materiály s vyššou pružnosťou a pevnosťou, digitalizácia procesov a využívanie umelej inteligencie má pri práci banského projektanta široké uplatnenie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. súčasťou projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vypracovaný projekt musí byť v súlade s platnými právnymi normami, STN-EN, STN.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
7
navrhovanie technológie betónovania a druhov betónu pre banské a stavebné práce v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pri výstavbe veľkopriestorových banských a stavebných diel v podzemí (hlavné prekopy, náraziská, prevádzkarne, tunely, privádzače) sa používajú technológie betónovania pri použití špeciálnych druhov betónov, odolných voči prostrediu (vlhko, pH vody, teplota).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
navrhovanie zabezpečenia stability banských diel a podzemných diel pomocou aplikácie železobetónových výstuží
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Podzemné priestory veľkého objemu a priestory v zložitých bansko-geologicko-technických horninových podmienkach sa zabezpečujú sekundárnym ostením pomocou železobetónovej výstuže (prieniky hlavných prekopov, križovatky, náraziská, tunely, privádzače).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
vypracovanie plánu otvárky, prípravy a dobývania nerastov a plánu využívania ložiska
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pri vypracovaní uvedených plánov projektant rieši problematiku podľa jednotlivých častí príloh vyhlášky SBÚ č. 89/1989 Zb., kde využíva všetky relevantné odborné vedomosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
vypracovanie plánov zabezpečenia a likvidácie hlavných banských diel a lomov, vrtov, sond, poľa, starých banských diel a osobitných zásahov do zemskej kôry
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Tieto plány sú uvedené v prílohách vyhlášky č. 89/1989 Zb..
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
7
vypracovanie plánu zahladenia ukončenej banskej činnosti a rekultivácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Po ukončení banskej činnosti (dobývania) sa jej zásahy do životného prostredia musia zahladiť resp. eliminovať na prijateľnú mieru, projektant navrhuje aj metódu technickej rekultivácie dotknutého terénu (napr. zasypanie a stabilizácia telies ťažnýc a vetracích jám, v lomoch úprava lomových stien do prirodzeného sklonu, úprava konfigurácie terénu).
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie výberu vhodného strojného zariadenia, banských strojov, strojov na zemné a stavebné práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Na účely dobývania a činnosti vykonávanej banským spôsobom. V plánoch na dobývanie alebo výstavbu podzemných diel sa musia uvádzať aj navrhované strojné a iné technické zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
6
navrhovanie technológie a technického zariadenia na ukladanie CO2 v prírodných horninových štruktúrach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ukladanie CO2 v prírodných horninových štruktúrach alebo podzemných priestoroch si vyžaduje osobitnú technológiu a technické zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka
7
navrhovanie digitalizácie banských a súvisiacich procesov a využívanie možností umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Digitalizácia procesov a využívanie umelej inteligencie sa postupne stáva trendom v každej výrobnej oblasti, vrátane banskej a súvisiacej činnosti.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
7
vypracovanie projektových riešení technológie dopravy v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Projektant navrhuje spôsoby dopravy ľudí a dopravy materiálu v závislosti od pracovného prostredia a požiadaviek prevádzky (doprava koľajová, bezkoľajová, dopravníkovými pásmi, nákladnou lanovkou, potrubím, podstavníkmi, doprava horizontálna, zvislá).
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia virtuálnej a robotickej podpory v bani na zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský projektant v rámci možností prevádzkovateľa bane navrhuje použitie robotickej podpory, v závislosti od prírodných a bansko-technických podmienok.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
projektovanie banských činností a povrchových stavieb z hľadiska ochrany proti otrasom a ďalším geomechanickým javom
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Projektant musí brať do úvahy prípadné zaradenie bane do príslušnej kategórie nebezpečenstva - II. trieda s nebezpečím banských otrasov, ako aj prípadný negatívny vplyv podzemnej banskej činnosti na povrch v podobe poddolovania povrchu, pričom sa opiera okrem iného aj o vedomosti z mechaniky hornín resp. zemín v danej lokalite.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
vypracovávanie projektov a koncepcií vetrania bane
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Súčinnosť banského projektanta s vedúcim vetrania bane je pri tejto činnosti nevyhnutná.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu banských diel a stavieb, na špecifické práce a inštaláciu technologických zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Na základe projektovej dokumentácie sa realizuje napr. hĺbenie jám, vybudovanie skladu výbušnín, výstavba povrchových objektov ťažných zariadení a ťažných veží, kompletizácia a inštalovanie jednotlivých častí technológií úpravy nerastov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
navrhovanie nových materiálov na ich použitie v banských a súvisiacich procesoch
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský projektant navrhuje v projektovej dokumentácii druhy a spôsoby použitia materiálov s lepšími vlastnosťami v rámci pevnosti a pružnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
odvodňovanie baní a lomov, vetranie baní, protivýbuchová a protiprašná prevencia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Uvedená problematika musí byť samostatne riešená v príslušnom pláne otvárky, prípravy a dobývania nerastov a v pláne využívania ložiska.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.