Vetrací technik

Vetrací technikVetrací technik vykonáva odborné činnosti na úseku vetrania podľa pokynov vedúceho vetrania resp. jeho zástupcu. Kontroluje systém vetrania bane a vetrania banských pracovísk. Navrhuje technické prostriedky vetrania, digitálne technické zariadenia, digitálne analyzátory a regulačné technické objekty vetrania. Zabezpečuje a kontroluje koncentráciu plynných škodlivín v banskom ovzduší, posudzuje a vyhodnocuje stavy hroziaceho nebezpečenstva vo vzťahu k systému vetrania. Navrhuje spôsob vetrania bane pomocou hlavných a pomocných ventilátorov, navrhuje vetracie oblasti a vetracie oddelenia, navrhuje koncepčné varianty vetrania bane a stanovuje technické parametre vetrania. Spracováva vetracie schémy, kontroluje kvalitu vetrania na činných pracoviskách, zabezpečuje a kontroluje technické parametre vetracích zariadení, meria, monitoruje, eviduje a vyhodnocuje indikátory banského ovzdušia a banských vetrov v pracovnom banskom prostredí. Dokáže diaľkovo ovládať automatické ventilačné zariad...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1695/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
Poznámka: § 114 ods. (4)
Vedúci vetrania musí spôsobilosť na vykonávanie funkcie preukázať skúškou pred komisiou obvodného banského úradu.
§ 150 (3)
Vedúci vetrania musí spôsobilosť na vykonávanie funkcie preukázať skúškou pred komisiou obvodného banského úradu.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní skúšky pred komisiou obvodného banského úradu na funkciu vedúceho vetrania podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (§ 114 ods. 4)
Poznámka: § 150 odstavec (2)
Vetrací technik môže byť banský technik s úplným stredným odborným vzdelaním s najmenej šesťročnou praxou vo vetraní baní.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Vetrací technik môže byť banský technik s úplným stredným odborným vzdelaním s najmenej šesťročnou praxou vo vetraní baní.
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146010
ESCO
462
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08
CPA 2015
B05,B07,B08
Príslušnosť k povolaniu
2146010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Technický pracovník na vetranie pozná digitálne meracie prístroje, digitálne technické zariadenia a kontinuálne digitálne automatické meracie zariadenia, určené na monitorovanie stavu banského ovzdušia. Ovláda metodiku a postup merania fyzikálnych veličín a parametrov banského vetrania. Pozná postupy odoberania vzoriek, analyzuje zloženie banského ovzdušia pomocou digitálnych analyzátorov. S použitím zabudovaného počítačového programu v meracom prístroji alebo analyzátore, vyhodnocuje prítomnosť plynných a prachových častíc v banskom ovzduší a určuje hraničné hodnoty prípustných koncentrácií. Zo získaných výsledkov presných meraní vyhotovuje reprezentatívne grafické záznamy a počítačové výstupy pre ďalšie spracovanie digitalizovaných údajov. Zhromažďuje a vyhodnocuje údaje zo záznamov kontinuálnych monitorovacích meraní veličín vetrania, ako sú rýchlosť prúdenia vetrov, tlakové pomery, objemy vzduchu, mikroklimatické veličiny a iné. Kontroluje údaje získané zo senzorov a z diaľkovo ovládaných digitálnych a automatických zariadení. Chápe základné funkcie počítačového programu, dokáže používať špeciálny softvér pre vetranie, pozná základné princípy digitalizácie banského vetracieho systému.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
inteligentné technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vetrací technik pozná digitálne prístroje a digitálne zariadenia, pozná logistickú podstatu prevádzkovaného systému automatizovaného banského vetrania. Pozná inteligentné technológie používané v bani, ovláda základné princípy inteligentného vzájomného prepojenia meracích, monitorovacích a snímačmi vybavených prístrojov zapojených v systéme vetrania. V plne automatizovanom banskom systéme vetrania dokáže priebežne získavať údaje z monitorovania banského ovzdušia a integrovať tieto údaje do prevádzkového banského prostredia, ale aj do ostatných banských systémov napr. do systému diaľkovo ovládanej banskej dopravy. Monitoruje a kontroluje ventilačné zariadenia a regulačné objekty bane pomocou nástrojov určených na analýzu systému vetrania a banského ovzdušia, ako aj výbuchových procesov pri odstreloch horniny vykonávaných digitálnymi elektronickými rozbuškami.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
technológia ťažby a súvisiacich činností
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Odborník na pozícii vetracieho technika potrebuje dokonale poznať banské prostredie, ktoré je tvorené sústavou banských diel a priestorov, banskými objektmi a technickými systémami bane. Predovšetkým musí poznať princípy vetrania bane pri zohľadnení technologických postupov dobývania, razenia chodieb a pri ťažbe nerastov rôznymi dobývacími metódami. Zároveň musí poznať dopravný systém bane a modernú banskú dopravu, ovládať princípy a zásady bezpečnosti banskej prevádzky a poznať dopady banských technologických procesov na celý vetrací systém. Z nameraných digitalizovaných údajov dokáže pre systém vetrania bane, vytvoriť údajovú databázu pre potreby digitálnej transformácie technologických procesov a pre rôzne robotické aplikácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne riadenie
Inteligentná baňa - 5G systém
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technický pracovník vetrania bane potrebuje poznať všetky elektrické a dieselové, mobilné a stacionárne banské mechanizmy, stroje a zariadenia, ktoré sú súčasťou banských technologických procesov a priamo ovplyvňujú technický stav banského systému vetrania. Pri činnosti strojov na jednotlivých pracoviskách bane, dokáže sledovať a porovnať technické a prevádzkové parametre mechanizmov, klasifikovať úroveň produkcie emisií prachových častí, plynných zložiek, výbuchových splodín a mechanických prímesí, prenikajúcich do banského ovzdušia. Pracovník pozná technické a výkonové parametre moderných mechanizmov na vŕtanie, odťažovanie a dopravu, ktoré sú diaľkovo ovládané a riadené mechanizmov, vybavené automatickými manipulačnými a robotickými funkciami a špeciálnymi snímačmi pohybu a pracovnej polohy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Potrebné je poznať technologické zdroje prašnosti a príčiny vzniku mechanických prachových častíc v baniach, vedieť zásady likvidácie a metódy zneškodňovania prachových častíc, primárne vznikajúcich pri mechanickom rozpojovaní pevných hornín a uhlia na banských pracoviskách razenia a dobývania, pomocou uhoľných dobývacích a raziacich kombajnov. Dôležité je poznať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ovládať preventívne metódy ochrany pred nebezpečenstvom usadeného a poletujúceho banského prachu, vznikajúceho pri ťažbe a pri činnosti technologických banských a úpravníckych zariadení (napr. drviče, triediče, dieselové mechanizmy a ďalšie). Vedieť aplikovať metódy zabraňujúce samovznieteniu uhoľného prachu a vzniku požiarov, ovládať spôsoby eliminácie škodlivých účinkov prašného prostredia a poznať spôsoby používania vhodných materiálov pri zneškodňovaní prašnosti, vrátane moderných osobných ochranných prostriedkov, vybavených digitálnymi snímačmi koncentrácie plynných a prachových častíc a senzormi lokalizácie a pohybu pracovníkov v podzemí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Potrebná je komplexná znalosť prirodzeného a riadeného systému vetrania bane, dokonalá znalosť princípov prúdenia vetrov v rôznych banských profiloch, znalosť vetracích ciest, systémov pomocného separátneho vetrania a typov ventilačného systému. Vedieť kontrolovať koncentráciu znečisťujúcich látok a teplotu vzduchu pomocou meracích prístrojov a špeciálnych počítačových softvérových produktov, podľa zásad a noriem bezpečnosti a ochrany zdravia. Poznať meraciu a indikačnú techniku určenú do podzemia ako sú analyzátory, indikátory a detektory vrátane ich príslušenstva. Poznať moderné ventilačné energetické zariadenia, ovládať prevádzkové typy a pracovné režimy hlavných, pomocných a miestnych ventilátorov, poznať spôsoby izolácie vetracích prúdov, poznať zariadenia na reguláciu prietoku vzduchu (vetrov) pomocou vetracích závesov, mostov, hrádzových dverí, pevného a flexibilného vzduchové potrubia a iné. Poznať teóriu vzniku výbušnej zmesi, princípy vytvárania a uvoľňovania sa plynných škodlivých zložiek do banského ovzdušia, vedieť príčiny banských výbuchov, metódy vetrania a protivýbuchovej prevencie v plynujúcich baniach, v uhoľných baniach, v neplynujúcich neuhoľných baniach a vetranie v podzemných dielach. Dôležité je poznať techniky pre konštrukciu protivýbuchových uzáverov a technické ochranné opatrenia proti vzniku a prenosu výbuchu. Vedieť spracovať digitalizované dáta získané z kontinuálneho monitorovania toxických a škodlivých plynov, banského prachu, mikroklimatických pomerov a banského ovzdušia pomocou špeciálnych snímačov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
banská degazácia a klimatizácia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Na rôznych miestach a pracoviskách bane dokáže odborník na vetranie pomocou meracích prístrojov, identifikovať a detekovať prítomnosť horľavých, jedovatých a výbušných zložiek v banskom ovzduší. Pre nastavenie požadovaného režimu a intenzity vetrania, dokáže indikovať a analyzovať plynné a prachové látky v ovzduší bane, vie navrhnúť vhodné degazačné metódy a opatrenia a vybrať adekvátne technické zariadenia. Dodržiava predpísané hygienické predpisy, vie technicky vyhodnotiť klimatické podmienky, dokáže použiť metódy ohrievania, chladenia a vlhčenia ovzdušia v banských priestoroch a navrhuje účinné klimatizačné opatrenia a technické zariadenia. Navrhuje metódy kontinuálneho diaľkového snímania a inštaláciu senzorov plynných zložiek v banskom ovzduší a digitálne vyhodnocuje namerané hodnoty s podporou špeciálneho softvéru.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Odborník na vetranie musí poznať prevádzkový technický stav a metódy vetrania sústavy banských chodieb, podzemných objektov a otvorených banských priestorov . Potrebuje vedieť lokalizáciu aktívnych, neaktívnych a opustených banských pracovísk, poznať bansko-geologické podmienky a technologický stav týchto pracovísk. S použitím meracích prístrojov a špeciálneho počítačového softvéru dokáže vypracovať vetraciu bilančnú súvahu pre objemy vzduchu do bane privádzaných a na povrch odvádzaných, pri zohľadnení objemového zloženia a hmotnosti vzdušnej masy, rýchlosti prúdenia a kvality vzduchu, klimatických pomerov a nasadených elektrických resp. dieselových mechanizmov. Spolupracuje pri tvorbe
vetracej bilancie, ktorá je základný dokument celého systému banského vetrania. Na základe poznania technických a prevádzkových parametrov automatizovaných a diaľkovo riadených a ovládaných ventilačných zariadení, vie navrhnúť vhodné regulačné opatrenia pre pracoviská a systém vetrania celej bane.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Odborník na vetranie bane musí poznať zásady, bezpečnostné a prevádzkové predpisy, ako aj všetky dostupné technické nástroje, ktoré sú nutné pre zabezpečenie kvalitného vetrania, požadovanej klimatizácie a hygieny pri vykonávaní prác na činných pracoviskách bane. Okrem v súčasnosti používaných automatizovaných technických prostriedkov, potrebuje poznať diaľkovo riadené a ovládané robotické zariadenia, pomocou ktorých je možný bezpečný výkon prác v bani a na pracoviskách so zvýšeným nebezpečenstvom závalu hornín, prievalov banských vôd, banských požiarov, prípadne v zatopených zónach bane a všade tam, kde je vylúčená prítomnosť ľudí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník aplikuje paragrafy prevádzkového poriadku bane a bezpečnostných predpisov platné na banských pracoviskách vetrania rutinným spôsobom. Dokáže aplikovať predpisy týkajúce sa hygieny práce a ochrany zdravia pracovníkov na konkrétnych pracoviskách vetrania. Stará sa o dodržiavanie bezpečnostných predpisov primárne súvisiacich so systémom vetrania bane, dbá na používanie osobných ochranných pomôcok hlavne z hľadiska hlučnosti, rýchlosti prúdenia vetrov a mikroklimatických pomerov v banských dielach. Vyžaduje bezpečné vykonávanie odborných prác a pracovných postupov pri kontrole, údržbe a obsluhe technických zariadení vetrania, ktoré sú prevádzkované v banskom systéme vetrania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Dokáže pracovať s počítačom a špeciálnym softvérom na vetranie baní a jednotlivých pracovísk, ovláda internetové aplikácie v prepojení na digitálne meracie, monitorovacie a snímacie prístroje a zariadenia. Dokáže posúdiť kvalitu, technické možnosti a prevádzkové parametre digitálnych, mobilných a internetových zariadení. Vie inštalovať a nastavovať senzorické technické zariadenia, ako zapojiť senzory IoT do komplexného systému banského vetrania.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Autonómne riadenie
Inteligentná baňa - 5G systém
7
vykonávanie dozoru nad odvetrávaním pracovísk a vedením banských vetrov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technický pracovník vetrania ovláda postup pri vykonávaní kontroly zloženia banského ovzdušia, vykonáva prehliadky vetracích ciest, energetických vetracích zariadení v banských dielach a objektoch. Dokáže vykonávať sledovanie technického stavu systému vetrania na bani a na jednotlivých technologických pracoviskách. Pri vykonávaní dozornej a kontrolnej činnosti sa riadi mapou vetrania a vetracou schémou bane a vetracími schémami jednotlivých vetracích oblastí a vetracích oddelení. Pri prehliadkach vetrania činných pracovísk dohliada na priechodnosť banských diel z hľadiska optimálneho vedenia banských vetrov. Pri kontrolnej činnosti používa meraciu techniku pre meranie vlhkosti, teploty a rýchlosti prúdenia banských vetrov chodbách, ťažobných blokoch, dobývkach a regulačných vetracích objektov. Dokáže používať digitálnu prístrojovú techniku podporovanú počítačovým softvérom.
Kontroluje banské systémy priebežného a separátneho sacieho, fúkacieho a kombinovaného vetrania .
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
meranie a vykonávanie indikácie banských vetrov na banských pracoviskách v rámci vykonávania bansko-meračských prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technický pracovník vetrania dokáže pomocou digitálnych meracích prístrojov, s použitím senzorických zariadení a na základe príslušného metodického postupu, stanoviť dôležité indikátory banských vetrov na každom technologickom pracovisku. Pri konkrétnych profiloch banských diel vie výpočtom stanoviť potrebnú rýchlosť a požadovaný objemový prietok banských vetrov. Vo výpočtoch zohľadňuje mikroklimatické podmienky vyskytujúce sa v bani a na technologických pracoviskách, ktoré zahrňujú teplo, chlad, vlhkosť vzduchu, prúdenie vzduchu, sálavú teplotu energetických strojov, strojových zariadení, použitých technických materiálov vo výstroji a výbave banských chodieb, vrátane prašnosti banského prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne riadenie
Inteligentná baňa - 5G systém
7
obsluha automatizovaných systémov a analýza dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vetrací technik dokáže samostatne obsluhovať automatické meracie stanice pre kontinuálne monitorovanie banského ovzdušia a parametrov systému vetrania bane. S použitím príslušného softvéru a počítačového programu vie analyzovať a vyhodnocovať údaje uložené v pamäti meracích prístrojov. Z nameraných údajov, výsledkových výstupov merania a počítačom vyhotovených grafických záznamov vie operatívne korigovať parametre vetracej siete a variantne meniť schému vetrania podľa aktuálnych požiadaviek banskej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne riadenie
Inteligentná baňa - 5G systém
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
vypracovávanie projektov a koncepcií vetrania bane
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technický pracovník vetrania dokáže používať digitálne meracie prístroje, vie vyhodnotiť namerané hodnoty fyzikálnych veličín vetrania a mikroklímy, ovláda špeciálny počítačový program a vie vypočítať parametre vetracieho systému, tiež projektovať schémy vetrania bane a schémy samostatných vetracích oblastí a vetracích oddelení. Na základe vyhodnotenia nameraných fyzikálnych veličín banskej mikroklímy a veterného prúdu vie navrhnúť vhodný ventilačný systém bane, vrátane regulačných objektov a moderných energetických, technických a senzorických zariadení. Navrhované riešenia a koncepty optimálneho vetrania bane vyhotovuje vo viacerých alternatívach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne riadenie
Inteligentná baňa - 5G systém
7
obsluha odvetrávacích zariadení v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technický pracovník na úseku vetrania bane a technologických pracovísk, dokonale rozumie vetracej technike, podrobne pozná technické parametre hlavných a pomocných sacích a fúkacích ventilátorov, pozná technické a prevádzkové tlakové a výkonové charakteristiky jednotlivých typov ventilátorov, ovláda kritériá výberu optimálne pracujúceho ventilátora pre konkrétne pracoviská a ťažobné úseky, dokáže samostatne obsluhovať a udržiavať technické vetracie zariadenia v prevádzkovom stave, ovláda obsluhu senzorických a digitálnych funkcií moderných a diaľkovo ovládaných banských ventilátorov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne riadenie
Inteligentná baňa - 5G systém
7
ovládanie IoT v spracovaní nerudných nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Aj pri ťažbe. Vetrací technik je zručný pri využívaní počítača, vie pracovať s počítačovým softvérom, ktorý využíva pri návrhoch optimálneho dynamického systému vetrania v bani. Pri práci s počítačovým programom dokáže reagovať na dynamiku zmien v distribúcii vzduchu a na zmeny hraničných hodnôt, sledovaných parametrov banského ovzdušia. Vie stanoviť postup a vykonať výpočet hlavných parametrov vetracej siete v dostupnom výpočtovom programe. Používa internet a príslušné ovládače, ovláda internet vecí v prepojení na počítačový softvér, na digitálne meracie prístroje a na digitálne technické zariadenia, ktoré sú súčasťou systému vetrania bane. Vie spracovať údaje získané z digitálnych analyzátorov ovzdušia, automatických meracích zariadení a meracích staníc, monitorujúce parametre banského ovzdušia a systému vetrania, pre použitie v režime on-line a off-line.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Autonómne riadenie
Inteligentná baňa - 5G systém
7
riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vetrací technik vykonáva odborné práce týkajúce sa systému vetrania na rôznych technologických pracoviskách, ako sú ťažobné bloky, uhoľné poruby a čelby razených chodieb, ktoré sa nachádzajú v konkrétnom ťažobnom úseku alebo na činných obzoroch bane. Samostatne riadi, organizuje a zabezpečuje merania parametrov vetrania na obzorových a medziobzorových chodbách, vo vetracích komínoch a na technologických pracoviskách, hlavne na miestach rozpojovania hornín pomocou výbušnín a rozbušiek a používania energetických a dieselových mechanizmov. Navrhuje optimálny spôsob vetrania ťažobných úsekov a dobývacích blokov a uskutočňuje zmeny v systéme vetrania. Používa digitálne meracie prístroje s počítačovou softvérovou podporou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne riadenie
Inteligentná baňa - 5G systém
7
riadenie prác pri realizácii vetrania a protivýbuchovej prevencie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technický pracovník na úseku vetrania dokáže samostatne riadiť odborné práce a súvisiace činnosti týkajúce sa systému vetrania bane, vetrania ťažobných úsekov a vetrania aktívnych pracovísk. Vykonáva odborný dozor pri prevádzkových skúškach, inštalácii a výmene technických vetracích zariadení. Pravidelne kontroluje a usmerňuje obslužné činnosti na technických zariadeniach, monitoruje technický stav a funkčnosť jednotlivých ventilačných a regulačných objektov vetrania v bani. Pri mimoriadnych udalostiach, ako sú banské požiare, výbuchy uhoľného prachu a výbuchy banských plynov, dokáže v zmysle Havarijného plánu a pokynov vedúceho likvidácie havárie prijímať v oblasti vetrania závažné rozhodnutia týkajúce sa prúdenia vetrov s využitím všetkých dostupných regulačných objektov a technických prostriedkov. Dokáže využívať digitálne meracie prístroje s príslušným softvérovým a počítačovým záznamovým vybavením, ako aj prístroje pre kontinuálne meranie veličín vetrania so zabudovanými senzorickými prvkami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.