Produktový špecialista

Produktový špecialistaProduktový špecialista je odborník na určitú komoditnú skupinu, komoditu alebo špeciálny výrobok. Dobre pozná produkt, vie ho posúdiť, zhodnotiť jeho charakteristiku, úžitkovú hodnotu, vlastnosti a jeho ďalšie aspekty. Pozná metódy a kritériá hodnotenia kvality, jeho umiestnenia na trh. Vie, ako produkt chrániť, aby boli zachované jeho imanentné vlastnosti, ako ho zabaliť, ako ho transportovať. Zabezpečuje produkt pred jeho poškodením. V prípade potreby iniciuje jeho vývoj, uvedenie na trh. Sleduje trhovú pozíciu produktu, akceptáciu spotrebiteľmi. Napomáha výrobcovi, dodávateľovi, ale aj finálnemu predajcovi pri predaji, informuje o spôsoboch predaja. Stará sa o záručný a pozáručný servis.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
16905/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENCategory manager
ENProduct manager
SKTovaroznalec
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2431
SK ISCO-08
2431007
ESCO
869
SK NACE Rev. 2
G46,G47,N79
CPA 2015
G46,G47,N79
Príslušnosť k povolaniu
2431007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedie kolektív odborníkov na podrobnejšie rozdelenie tovarovej skupiny.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
6
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
public relation
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
marketing, postupy marketingového plánovania, marketingová komunikácia a reklama
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spolupracuje pri marketingových aktivitách, tvorbe marketingových plánov, ako i komunikácii s odborníkmi z oblasti marketingu pre potreby lepšieho uplatnenia produktu na úrovnimaloobchodu i veľkoobchodu. Dokáže uplatňovať zásady a techniky profesionálnej komunikácie v súlade s očakávaným cieľom, ktorý chce obchodná spoločnosť dosiahnuť.
Dokáže kvalifikovane komunikovať v oblasti obchodu (nákupu, predaja)
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady správnej výrobnej praxe a systému HACCP – o analýze nebezpečenstva, analýze rizika, kritických kontrolných bodoch
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spolupracuje, ak sa jedná o potravinárske produkty, s odborníkmi z odboru kvality a hygieny za účelom dodržiavania zásad správnej praxe a systému HACCP.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Produktový špecialista musí vedieť pripraviť cenovú ponuku, spracovať cenovú ponuku, spracovať analýzu cenovej ponuku jednotlivých dodávateľov, porovnať cenu s konkurenciou a pripraviť informácie, kedy možno cenu navýšiť, kedy spracovať cenovú zľavu.
Perspektíva: Aktuálna
5
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Produktový špecialista musí vedieť pripraviť zmluvu na dodávku a odbyt a riešiť všetky náležitosti, ktoré sa viažu na zmluvný vzťah, nadviazanie kontaktu, príprava kontraktu, jeho podpísanie a kontrola vykonávania.
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy tvorby obchodnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Technické inovácie v obchode
E-služby
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pozná a v praxi uplatňuje všetky štátne a podnikové normy, ktoré sa týkajú konkrétneho produktu. Kontroluje uplatnenie normy v praxi na úrovni maloobchodu i veľkoobchodu.
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Poznajúc charakteristiku produktu, pozná i špecifiká pri prebierke tovaru a to na maloobchodnej i veľkoobchodnej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vie uplatniť psychologické aspekty nákupu a predaja v styku s obchodným partnerom, zákazníkom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
5
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V plnom rozsahu musí poznať základné charakteristiky produktu a starať sa, vydávať pokyny a kontrolovať postupy skladovania a ochrany produktu.
Perspektíva: Aktuálna
6
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Starajúc sa o produkt a poznajúc jeho charakteristiku pozná a uplatňuje v praxi hygienické zásady vo veľkoobchode a maloobchode podľa najnovších štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
6
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy získavania a spracovania informácií o možnostiach nových produktov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
prezentovanie a propagácia podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Prezentovanie a propagácia produktov, cez nich aj propagácia podniku. Správne a v primeranom rozsahu komunikuje so zákazníkmi na úrovni veľkoobchodu aj maloobchodu.
Perspektíva: Aktuálna
5
monitoring trhu a aktuálnych trendov v rámci pridelených komodít
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania postupov preberania, skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
6
analyzovanie marketingových dát
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
analýza vývoja trhu, medzinárodných obchodných vzťahov a obchodnej činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti predávaného sortimentu zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Poznajúc kvalitne produkt informuje kupujúceho o charakteristike, typických vlastnostiach, spôsoboch skladovania a transportu a v tomto kontexte vie poskytnúť odborné poradenstvo v oblasti predávané sortimentu zákazníkom vo veľkoobchode aj maloobchode.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
6
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Kontroluje priebeh vybavenia objednávky, rieši prípadné nedostatky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Technické inovácie v obchode
E-služby
6
rokovania s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Spolupracuje, v rozsahu svojich kompetencií, pri výkone kontroly orgánmi štátnej správy, poskytuje informácie o charakteristike produktov, forme skladovania a dopravy. V spolupráci s odbornými orgánmi podniku je nápomocný externej i internej kontrole na úrovni veľkoobchodu a maloobchodu.
Perspektíva: Aktuálna
5
prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
6
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Odborník - produktový špecialista sa priamo podieľa na odbyte výrobkov a služieb na úrovni veľkoobchodu a maloobchodu. Spolupracuje s ostatnými tovaroznalcami, intenzívne komunikuje so špecialistami z odboru predaja a aktívne napomáha zabezpečovať predaj.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Telo ako pracovný prostriedok
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.