Banský elektromechanik

Banský elektromechanikBanský elektromechanik vykonáva montáž, pravidelnú údržbu, diagnostiku porúch a opravy elektrických zariadení v bani. Zabezpečuje plnú funkčnosť elektrických zariadení a spoľahlivosť banskej prevádzky s využitím elektrických a elektronických meracích prístrojov a diagnostickej techniky. Pri tejto činnosti kladie dôraz na dodržiavanie BOZP a používanie osobných ochranných pracovných pomôcok.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1652/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKBanský elektromontér
SKBanský elektrotechnik
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Poznámka: Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: Dĺžka odbornej praxe je stanovená pre odborné vzdelanie vyučený, ÚSO a VŠ v prílohe č. 11 minimálne na 1 rok na zariadeniach do 1000 V a minimálne 2 roky na zariadeniach nad 1000 V.
ISCO-08
7411
SK ISCO-08
7411002
ESCO
2369
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,B09,C23,C33
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,B09,C23,C33
Príslušnosť k povolaniu
7411002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
priemyselná informatika - automatizácia
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Riadiace systémy pre nové inovatívne technológie a technologické procesy využívané v automatizovanej bani a jej banskom systéme.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V baníctve.
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
metódy istenia elektrických obvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Normy v baníctve.
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
elektrotechnické zariadenia v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Základné princípy smart technológií, ktoré tvoria inteligentné a autonómne systémy. Tieto pracujú na základe umelej inteligencie s využitím veľkého množstva dát podporovaných sieťami nových generácií a internetu vecí - (IoT).
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
3
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Strojné mechanizmy elektrických zariadení v bani.
Perspektíva: Aktuálna
3
regulačná a automatizačná technika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie bezpečnosti práce a zásad používania osobných ochranných pracovných prostriedkov pri prácach v banskom prostredí. Na zníženie ohrozenia a zvýšenie bezpečnosti banskej prevádzky sa využijú nové technológie, založené na využití virtuálnej podpory, lokalizácií osôb v reálnom čase a ovládaní robotov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
voľba postupu práce pri montáži, zapájaní, opravách a kontrole banských zariadení a rozvodov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
funkčné skúšky elektroinštalácií a elektrických rozvodov po preventívnej údržbe a oprave
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie elektrických veličín a parametrov, vyhodnotenie nameraných hodnôt
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
3
diagnostikovanie porúch elektrických zariadení, prípadne ich rozvodov a súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov a súčastí.
Perspektíva: Aktuálna
3
revízia a kontrola stavu banských rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostikovanie smart zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Základy diagnostiky zariadení smart technológií, inteligentných a autonómnych systémov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
vyhotovovanie záznamov a povinnej dokumentácie o vykonanej montáži, pripojení, oprave alebo revízii elektrických zariadení, rozvodov a ich súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách elektrotechnických zariadení a prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uvádzanie elektrických zariadení a ich súčastí do prevádzky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž, rekonštrukcia a zapájanie banských rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
inštalácia smart zariadení a diaľkovo ovládateľných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Inštalácia smart technológií, ktoré tvoria inteligentné a autonómne systémy zahŕňajúce technológiu internetu vecí - (IoT).
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Inovácie v procese (v bani)
3
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy banských rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba robotických systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vykonávanie základných obslužných prác na robotických systémoch, vrátane viacúčelových robotov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Základy ovládania smart technológií, ktorá tvoria inteligentné a autonómne systémy zahŕňajúce technológiu internetu vecí - (IoT ).
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.