Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín

Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovínMechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín vykonáva kontrolu, preventívne prehliadky, diagnostikovanie porúch, opravy, údržbu, montáž a demontáž strojov a technických zariadení používaných pri ťažbe nerastov a pri zaistení bezpečnosti pracoviska. Zodpovedá za presné a úplné vykonávanie pracovných operácií, za dodržiavanie termínov na bežné a generálne opravy. Kontroluje a vyhodnocuje poruchovosť strojov a zariadení, predkladá návrhy na zlepšenie ich celkového stavu. Pozná a dodržiava pokyny na obsluhu a údržbu strojov a zariadení vydaných výrobcom, pracovné postupy a metódy údržby a opráv týchto strojov a zariadení. Zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a noriem v oblasti životného prostredia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1651/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKMechanik v strojárstve - stroje a zariadenia
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7233
SK ISCO-08
7233006
ESCO
2266
SK NACE Rev. 2
B05,B07,C23
CPA 2015
B05,B07,C23
Príslušnosť k povolaniu
7233006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
robotika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Automatizácia dopravy, dopravníky, podávacie mechanizmy.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby starostlivosti o dopravné zariadenia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia práce strojníka banských zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv vrtných súprav
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a vnútropodnikových a technických predpisov pre obsluhu a bežnú údržbu výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce pri montáži, zapájaní, opravách a kontrole banských zariadení a rozvodov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola technického stavu banských zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch banských strojov, zariadení a výrobných liniek
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
vedenie záznamov o prevádzke, priebehu a výsledkoch činnosti, revíziách a opravách výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie prehliadok, údržby a opráv strojov a zariadení pri úprave surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zváranie kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Napr. ťažobných, výrobných, spracovateľských, upravárenských, dopravných a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy strojov a strojných zariadení v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
údržba strojných zariadení vrtných súprav
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a údržba kolesového nakladača v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy jednoduchých banských strojov, strojných zariadení, dopravných tratí a ostatného zariadenia na povrchu banskej prevádzky
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Napr. banských lámp, kúpeľní.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha dopravných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.