Elektromontér a opravár elektrického vedenia

Elektromontér a opravár elektrického vedeniaElektromontér a opravár elektrického vedenia vykonáva údržbu a opravy elektrických vedení prenosových, distribučných a rozvodných sietí a rieši ich technické problémy. Vykonáva obsluhu, odstraňuje poruchové stavy, reviduje a udržiava elektrické zariadenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
1492/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPrevádzkový elektrikár
SKPrevádzkový elektromontér
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Osvedčenie o absolvovaní kurzu poskytovania prvej pomoci a základnej kardiopulmonálnej resuscitácie podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 8 ods. 1 písm. a) bod 3)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Poznámka: Podľa STN EN: 287-1 (111 spôsob zvárania): oblúkové zváranie obalenou elektródou, zváračská skúška EN 287-1 111 P BW W01 B t09 PF ss nb); 287-1 (131 spôsob zvárania): oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v inertnom plyne, zváračská skúška EN 287-1 131 P BW W01 B t09 PF ss nb
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
7413
SK ISCO-08
7413001
ESCO
2377
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
7413001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Evidencia prevádzkovej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy istenia elektrických obvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrické siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrická stanica
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Prístroje a systémy na meranie elektrických a prevádzkových veličín.
Perspektíva: Aktuálna
3
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy diagnostiky elektrických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady prevádzkovej kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
predpisy a technické normy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inteligentné inštalácie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
3
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
inteligentné elektroinštalácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby revízie veľkokapacitných úložísk
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Elektromontér a opravár elektrického vedenia sa aktívne zúčastňuje na výkone revízie elektrických zariadení na základe požiadavky revízneho technika elektrických zariadení o spoluúčasť na výkone revíznych činností.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Energy sharing na báze kombinácie obnoviteľných zdrojov energie a batériových úložísk
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie predpisov súvisiacich s montážou a údržbou elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, OPP, ochrany životného prostredia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola prevádzky rozvodných zariadení, vrátane rozhodovania o potrebných zásahoch
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola údržby na príslušných technologických celkoch zariadení v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posúdenie vplyvu veľkokapacitných batériových úložísk
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Energy sharing na báze kombinácie obnoviteľných zdrojov energie a batériových úložísk
3
posudzovanie a riešenie neštandardných a krízových situácií v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Elektromontér a opravár elektrického vedenia z menovanej zručnosti len rieši neštandardné a krízové stavy v energetike.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
3
funkčné skúšky elektroinštalácií a elektrických rozvodov po preventívnej údržbe a oprave
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie elektrických veličín a parametrov, vyhodnotenie nameraných hodnôt
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prehliadky a odborné skúšky na elektrických vedeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika porúch a vyhodnocovanie diagnostických meraní v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Diagnostikovanie porúch elektroinštalácií a elektrických rozvodov.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola stavu a činnosti elektrických zariadení, rozvodov a ich súčastí
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvorba správ z realizovaných opráv a údržby zariadení, vrátane vedenia evidencie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie záznamov a povinnej dokumentácie o montáži, pripojení, oprave alebo revízii elektrických rozvodov a ich súčastí
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uvádzanie elektrotechnických alebo elektronických zariadení do prevádzky a nastavovanie prevádzkových parametrov, vrátane zostavovania, montáže, nastavovania a zapojovania
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a zapojenie meracích prístrojov a súprav na meranie a kontrolu odberu elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výstavba a inštalácia elektrických vedení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Výstavba a inštalácia na drevených, betónových, skrutkovaných priehradových, resp. zváraných alebo ohraňovaných stožiaroch, povrchovo upravených pozinkovaním.
Perspektíva: Aktuálna
3
rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických vedení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inštalácia, montáž, opravy a údržba elektrických vedení, energetických zariadení, elektroinštalácií a elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Nízkeho, vysokého a veľmi vysokého napätia, elektrického osvetlenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
zaistenie a odistenie pracoviska v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Odpojenie pracoviska od prúdu (zabezpečenie pracoviska proti úrazu elektrickým prúdom), ktoré je určené na údržbu, opravu (elektrické stanice, ich technológie, zariadenia a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov, inteligentných inštalácií a meraní
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
3
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.