Technik bezpečnostných meraní rádiometrie a spektrometrie

Technik bezpečnostných meraní rádiometrie a spektrometrieTechnik bezpečnostných meraní rádiometrie a spektrometrie komplexne zabezpečuje a metodicky riadi aktivity v rámci bezpečnostných meraní v zmysle odbornej spôsobilosti. Riadi a vykonáva zložité analýzy a zavádza nové neštandardné merania. Kontroluje správnosť nameraných hodnôt a sleduje limity. Stará sa o prístroje, zariadenia a systémy používané v rámci bezpečnostných meraní.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
1488/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7421
SK ISCO-08
7421004
ESCO
1147
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
7421004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti jadrovej bezpečnosti, vrátane medzinárodných noriem
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metrológia fyzikálnych veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Jednotky veličín v oblasti chémie a dozimetrie.
Perspektíva: Aktuálna
7
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Atómová, molekulová, absorpčná spektrometria, infračervená spektrometria a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
atómová spektrometria
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rádiometria
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Postupy merania žiarenia súvisiacich s energiou prenášanou žiarením (rádioaktívne žiarenia), rádiometrické veličiny.
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Kyseliny, zásady, destilácie, filtrácia a pod., postupy prípravy roztokov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Softverizácia
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
meracie prístroje a systémy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Systémy elektronických operatívnych dozimetrov, prenosové meracie prístroje, prístroje radiačnej kontroly.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Rádiometer a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ochrana životného prostredia. Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Určené technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodiky a koncepcie rozvoja riadiacich systémov sústavy v nadväznosti na perspektívne potreby prevádzky, možnosti nových technických zariadení a softvérového vybavenia v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Softverizácia
6
bilancia hodnôt emisií do životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring radiačnej situácie v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie, vyhodnocovanie výsledkov meraní rádioaktivity súvisiacich s radiáciou v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Rádiochemické rozbory radiačnej bezpečnosti, výsledky meraní, výsledky meraní radiačnej kontroly a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
odber a príprava vzoriek z technológie jadrovej elektrárne na príslušné meranie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Gamaspektrometrické merania, merania trícia, celkovej beta aktivity, merania rádioaktivity v komíne, kontinuálne merania (na pevne umiestnených spektrometroch), laboratórne spektrometrie (výpuste v komíne, meranie netesností) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola pripravenosti a prevádzkyschopnosti zariadení a prostriedkov na riešenie mimoriadnych a havarijných udalostí v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Participácia na príprave havarijných plánov, dokumentácie a pod. Účasť na tréningoch a stretnutiach organizácie havarijnej odozvy. Výkon činností vyplývajúcich z havarijného plánu jadrovej elektrárni a príslušnej dokumentácie vzťahujúcej sa na havarijné plánovanie a pripravenosť.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza výsledkov meraní a kontrola dodržiavania povolených hodnôt rádioaktivity
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia progresívnych technických metód súvisiacich s prevádzkou jadrovej elektrárne
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie databázy, evidencie a archivácie dát v rámci bezpečnostných meraní
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preberanie a montáž zariadení a systémov rádioaktívnej kontroly
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha testovacích a diagnostických prístrojov rádiometrie a spektrometrie, vrátane ich údržby
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Systémy elektronických operatívnych dozimetrov, prenosné meracie prístroje, prístroje radiačnej kontroly.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prevádzkyschopnosti a správneho používania prevádzkového zariadenia a prístrojov radiačnej kontroly
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Správa príslušných systémov, prístrojov a zariadení rádioaktívnej kontroly, Kontrola správnosti a funkčnosti zverených systémov, prístrojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.