Pomocný pracovník v lesníctve

Pomocný pracovník v lesníctvePomocný pracovník v lesníctve vykonáva pomocné práce v pestovateľskej činnosti a ochrane lesa, v drobnej lesnej výrobe, v lesnom semenárstve a škôlkarstve, v ťažbovej činnosti, pri budovaní a údržbe jednoduchých lesných stavieb.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10700/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKRobotník
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9215
SK ISCO-08
9215001
ESCO
2880
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
9215001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pri výsadbe, pestovaní a ochrane lesa.
Perspektíva: Aktuálna
2
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zber a spracovanie semien lesných drevín, resp. ďalšie nakladanie so semennou surovinou v lesných škôlkach. Bežné práce vykonávané v lesných škôlkach (práce so semenáčikmi a sadenicami).
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy ochrany proti škodlivým činiteľom a lesným škodcom
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o biotických lesných škodcoch a abiotických lesných škodcoch, o vykonávaných preventívnych opatreniach proti ich premnoženiu, o zakladaní lapačov a iných zariadení na ich odchyt.
Perspektíva: Aktuálna
2
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha strojov a zariadení v lesnom hospodárstve, a to: motorová píla, krovinorez, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Aplikovaná ochrana lesa - kontrola stavu škodlivých činiteľov, eliminácia ich účinku.
Perspektíva: Aktuálna
2
opatrenia a postupy ochrany lesa pred požiarmi
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poznať všetky faktory i riziká ich vzniku, priebehu, správania sa, spôsoby a metódy ako im predchádzať alebo ich dôsledky eliminovať, ako aj vhodný systém monitoringu.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy pestovania a ochrany lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metódy ochrany a ošetrovania mladých lesných porastov - vyžínaním, náterom, oplocovaním. Metódy výchovných zásahov a zásady umelej obnovy.
Perspektíva: Aktuálna
2
lesné stavby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Údržba a oprava jednoduchých lesných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
2
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
2
lesnícke mapy
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základná orientácie v lesníckych mapách.
Perspektíva: Aktuálna
2
preventívne protipovodňové opatrenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pomocné práce súvisiace s vykonávaním preventívnych protipovodňových opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v lesníckych mapách
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základné zorientovanie mapy, znalosť značkového mapového kľúča.
Perspektíva: Aktuálna
2
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
oplocovanie lesných kultúr a ochrana lesa proti ohryzu a lúpaniu zverou
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zalesňovanie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Jamková, štrbinová sadba - ručne / mechanicky.
Perspektíva: Aktuálna
2
budovanie, oprava a údržba lesníckych stavieb
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Prípravné, pomocné a dokončovacie práce vykonávané ručne na lesných stavbách a účelových zariadeniach, zhotovenie plotov zo žrďoviny s osadením stĺpikov.
Perspektíva: Aktuálna
2
práce pri manipulácii dreva na expedičných skladoch
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Pomocné práce pri expedícii dreva ako napr. zabezpečovanie sortimentov dreva proti samovoľnému pohybu vo vagónoch viazacím drôtom, alebo popruhmi, zabezpečenie listnatých sortimentov dreva proti popraskaniu mechanicky (S-hákmi) alebo chemickým náterom.
Perspektíva: Aktuálna
2
úprava plôch po ťažbe dreva, pálenie a drvenie haluziny
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Pomocné práce pri čistení plôch po ťažbe dreva, napr. pálenie a drvenie haluziny, uhadzovanie rozrezanej haluziny na hromady alebo do radov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
práce s ručným náradím pri výsadbe, pestovaní a ochrane lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Ručné náradie: krompáč, motyka, kosák, sekerka, ručná pílka a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
práce súvisiace s ochranou lesa pred povodňami
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vykonávanie jednoduchých prác zabraňujúcich povodniam v lese ako sú kosenie trávnych porastov, výrub kríkov a náletových drevín, čistenie pozdĺžneho a priečneho odvodnenia lesnej dopravnej siete, zhotovenie rýh na odrážanie vody, asanácia eróznych rýh, výkopových a násypových svahov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava pôdy na obnovu lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Pomocné práce pri obnove lesa, ručná príprava pôdy pre prirodzenú obnovu lesa, spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa.
Perspektíva: Aktuálna
2
výchovné zásahy v mladých lesných porastoch vrátane rozčleňovania porastu
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Plecí rub, prečistky, prerezávky.
Perspektíva: Aktuálna
2
práce pri ochrane lesa pred zverou
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Ochrana mladých lesných porastov obväzovaním (napr. kmene vetvami), chemickými nátermi a rázsochami.
Perspektíva: Aktuálna
2
ochrana lesných kultúr proti rastu buriny s použitím strojov a malej mechanizácie
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.