Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve

Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctveMechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve vykonáva údržbu, opravy a nastavovanie lesných strojov a mechanizačných prostriedkov využívaných pri zabezpečovaní hospodárskych úloh v lesníckych prevádzkach. Pokiaľ to rozsah a zložitosť úkonov umožňuje, tak sú realizované na vonkajších pracoviskách. V opačnom prípade sú uskutočňované v opravárenských dielňach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10687/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Nevyhnutné pri zabezpečovaní opráv strojov formou výjazdu.

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy, tlaková nádoba stabilná a technické zariadenie tlakové) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Poznámka: Zváračský preukaz na príslušný spôsob zvárania, resp. identifikačný preukaz zameraný na všetky základné typy zvárania a rezania kovov.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Bez aspoň čiastočne utvrdených návykov by potenciálne dochádzalo ku neprimerane dlhým odstávkam a tým k finančným stratám.
ISCO-08
7233
SK ISCO-08
7233002
ESCO
2280
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
7233002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
autoelektronika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nevyhnutná vedomosť pri všetkých opravách elektrických a elektronických systémov a taktiež pri znovu zapájaní obvodov po výmene mechanických častí.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy elektronických obvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosť technologických postupov pre všetky základné typy zvárania a rezania kovov.
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Odborné vedomosti nevyhnutné pre pochopenie fungovania strojov a zariadení v lesníctve bez ktorých nie je možné ani posúdiť ich stav a rozsah potrebných zásahov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zváracie stroje a zariadenia, spôsoby spájania kovov zváraním.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vedomosť nevyhnutná pre správne určenie postupov pri oprave motorových vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
zváracie roboty, poloautomaty a automaty
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
princípy meracích a regulačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha príslušných strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
funkcionalita, princípy a spoľahlivosť prvkov lesných strojov, zariadení a prístrojov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy starostlivosti o stroje a zariadenia v lesnej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Odborné vedomosti o postupoch zväčša predpísaných výrobcom, ktorých dodržiavanie zabezpečí bezpečnú a ekonomicky efektívnu prevádzku strojov a zariadení po celú dobu ich životnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
lesná doprava a mechanizácia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o všetkých základných druhoch dopravných a mechanizačných prostriedkoch v lesníctve.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti o škodlivosti a o spôsobe likvidácie všetkých druhov odpadov vznikajúcich pri opravách a údržbách strojov v lesníctve.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Získaná zručnosť časovo efektívne dohľadať v technických dokumentáciách a normách informácie potrebné pre vyriešenie neobvyklých problémov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Získané zručnosti zabezpečujúce automatickú aplikáciu vedomostí z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba pracovných postupov, nástrojov, strojov pri oprave a údržbe lesných strojov, ručných strojov strojných zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Hlavne na základe skúseností získaná zručnosť zabezpečujúca voľbu optimálnych postupov a nástrojov pri opravách a údržbách strojov v lesníctve. Tým je zabezpečené vytvorenie podmienok pre efektívnu činnosť z pohľadu hospodárnosti a zároveň aj bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola funkčnosti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zručnosť pri kontrole funkčnosti a bezpečnosti prevádzky posudzovaných strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a vyhodnotenie diagnostických meraní, stanovenie diagnóz a vyhodnotenie technického stavu zariadení, vrátane návrhov nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Schopnosť určiť potrebné diagnostické merania pre posúdenie technického stavu zariadenia a následne správne vyhodnotiť výsledky meraní pre ďalšie postupy pri opravách a údržbách strojov v lesníctve.
Perspektíva: Aktuálna
4
bodové zváranie robotizovanými prostriedkami
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
zváranie elektrickým oblúkom a plameňom
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Zručnosť zabezpečujúca požadovanú kvalitu zvarov.
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž a demontáž súčastí, dielov, agregátov a celkov lesných strojov a mechanizmov využívaných v lesnej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž a zapájanie elektrických a elektronických systémov lesných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Nevyhnutná zručnosť pri všetkých opravách elektrických a elektronických systémov a taktiež pri znovu zapájaní obvodov po výmene mechanických častí.
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a údržba nástrojov, zváracích prístrojov a zariadení v lesnej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zručnosti zabezpečujúce dlhodobé užívanie nástrojov, zváracích prístrojov a zariadení v lesnej výrobe a ich plnohodnotnú funkčnosť min. v rozsahu výrobcom stanovenej životnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy, údržby, kontrola, diagnostika a nastavovanie lesných strojov a mechanizmov využívaných v lesnej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Schopnosť na základe odborných vedomostí a skúseností preveriť stav strojov, v prípade zistenia porúch zabezpečiť ich opravu a správnym nastavením strojov zabezpečiť ich požadovanú výkonnosť a životnosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zručnosti a návyky pri správnom zatrieďovaní a likvidácii všetkých druhov odpadov vznikajúcich pri opravách a údržbách strojov v lesníctve.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha meracích a regulačných zariadení v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.