Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva

Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctvaAdministratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva pripravuje podklady pre spracovávanie miezd a podieľa sa na zabezpečovaní agendy z oblasti odmeňovania zamestnancov v súlade s platnou legislatívou. Eviduje a archivuje dokumentáciu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov. Pripravuje reporty pre mzdové a iné oddelenia spoločnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
10520/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4313
SK ISCO-08
4313000
ESCO
1841
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
4313000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Minimálna mzda, životné minimum, odvodové povinnosti, fond pracovného času, výška dávok v nezamestnanosti, nemocenské, materské a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
3
formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Systém odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady telefonickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
3
mzda a jej zložky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Formy miezd, zložky mzdy, hrubá a čistá mzda.
Perspektíva: Aktuálna
3
mzdové doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dĺžka zákonom stanovenej archivácie mzdových výkazov a podkladov k výpočtu mzdy, nahlásenie/odhlásenie do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy mzdovej evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výstupy a výkazy mzdového účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výplatné pásky, mzdové, zápočtové, evidenčné listy, mzdové rekapitulácie, prehľad zrážok zo mzdy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
3
mzdové a platové predpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákony, vyhlášky, nariadenia, smernice, usmernenia, zákonom stanovené termíny, sumy, sadzby a parametre.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, rozdelenie odvodov.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a pojmy v oblasti zdravotného poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.
Perspektíva: Aktuálna
3
daň z príjmov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: základné chápanie daňových povinností zamestnanca a zamestnávateľa, daňový bonus a pod. fyzických osôb
Perspektíva: Aktuálna
3
mzdové programy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia a správa údajov v mzdovom programe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
3
spôsoby a postupy mzdového účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Minimálna mzda, fond pracovného času, rozdelenie druhov mzdy, prepočet základnej mzdy, nadčasov, príplatkov a zrážok zo mzdy.
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodické pokyny a usmernenia v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
pravidlá riešenia rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v oblasti mzdovej legislatívy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sledovanie zmien v oblasti mzdovej legislatívy, vrátane ich aplikácie podľa potreby spoločnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri príprave mesačných mzdových uzávierok a reportov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie mzdového softvéru na spracovanie miezd
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
3
príprava podkladov na spracovanie ročného zúčtovania a zdravotného poistenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava dokumentov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a archivácia dokumentácie súvisiacej so mzdovým účtovníctvom spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie podkladov pre mzdovú agendu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia dochádzky zamestnancov a vyplňovanie podkladov pre mzdovú učtáreň spoločnosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na príprave pracovno-právnych dokumentov pri nástupe a výstupe zamestnanca 
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.