Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania

Čo je Register
kompetencií?

Internetová aplikácia, ktorá slúži na prezentáciu obsahu databázy kompetencií (odborné vedomosti, odborné zručnosti, všeobecné spôsobilosti). Kompetencie možno charakterizovať ako súbor požiadaviek (schopností) potrebných na kvalitný výkon vybraného zamestnania. Tvoria hlavnú časť štruktúry národných štandardov zamestnaní.

Vitajte na stránkach Registra kompetencií

Register kompetencií je prístupný iba pre používateľov privátnej zóny NSP
Register kompetencií je prístupný iba pre používateľov privátnej zóny NSP
Register kompetencií je prístupný iba pre používateľov privátnej zóny NSP
Partneri
projektu:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.