Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania
Partneri
projektu:

Príklady dobrej praxe - partnerstvá zamestnávateľov a škôl = úspech budúcnosti

Spoznajte príklady dobrej praxe pri rozvíjaní spolupráce škôl so zamestnávateľmi a inšpirujte sa k aktivitám smerujúcim k zvyšovaniu kvality pracovnej sily v Slovenskej republike.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO

BANKOVNÍCTVO, POISŤOVNÍCTVO A FINANČNÉ SLUŽBY

DOPRAVA

ELEKTROTECHNIKA

HUTNÍCTVO A ZLIEVARENSTVO

CHÉMIA

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

POTRAVINÁRSTVO

SKLÁRSTVO

STAVEBNÍCTVO

TEXTIL, ODEVY A SPRACOVANIE KOŽE


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.