Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania
Partneri
projektu:

Záznam záverečnej konferencie NSP

Dňa 21. júna 2012 sa v hoteli NH Gate One v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia k národnému projektu Národná sústava povolaní v Slovenskej republike na tému „Národná sústava povolaní – účinný nástroj integrácie všetkých účastníkov trhu práce“. Konferencia bola organizovaná pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny JUDr. Jána Richtera, v súčinnosti s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc. a ministrom hospodárstva Ing. Tomášom Malatinským, MBA.

 

Blok 1 - príhovor garantov konferencie

 • Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu
 • Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister hospodárstva

 

Blok 2 - komplexná informácia o realizácii aktivít NSP a jeho informačnom systéme (www.sustavapovolani.sk)

 • PaedDr. Lucia Dítětová, Realizačný tím NSP
 • Ing. Pavol Hudec, Realizačný tím NSP
 • Ing. Jozef Krabáč, Realizačný tím NSP

 

Blok 3 - zhodnotenie účasti sociálnych partnerov na výsledkoch a prínosoch realizácie projektu NSP

 • Ing. Július Lukáč, Centrum vzdelávania MPSVR SR
 • Ing. Ján Žačko, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • Ing. Igor Patráš, Republiková únia zamestnávateľov
 • Ing. Jozef Turčány, Združenie miest a obcí Slovenska
 • PhDr. Miroslav Gazdík, Konfederácia odborových zväzov SR

 

Blok 4 - pripravenosť systému vzdelávania na akceptovanie požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikáciu pracovnej sily

 • Ing. Vladimír Belovič, CSc., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

Blok 5 - celospoločenská vízia NSP na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z významných dokumentov EÚ v oblasti trhu práce

 • Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Záver

 

Tlačová konferencia 

« domov 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.