Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania
Partneri
projektu:

Klasifikácia zamestnaní

 

 • vydaná vyhláškou Štatistického úradu SR č. 516/2011 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní (dňa 13.12.2011) s účinnosťou od 10.1.2012 
 • schválená Riadiacim výborom NSP dňa 28. 9. 2011 
 • plne kompatibilná s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou zamestnaní ISCO-08 - dodržal sa počet a charakter všetkých podskupín ISCO-08
 • najkomplexnejšia klasifikácia zamestnaní - tvorená za účasti samotných zamestnávateľov, celkovo 626 expertov, prevažne personalistov
 • využíva sa pri zbere údajov o zamestnaniach a pri tvorbe výstupov štatistických zisťovaní
 • predstavuje jednotný komunikačný prostriedok subjektov na trhu práce
 • odráža súčasný stav na trhu práce a bude pravidelne aktualizovaná, aby bola prakticky využiteľná a presná, a to sledovaním zmien na trhu práce v oblasti rozvoja technológií, vzniku nových organizácií, pracovných miest a terminologického vývoja

 

 

Prepojenie jednotiek SK ISCO-08 s Národnými štandardami zamestnaní NŠZ

SK ISCO-08 sa stala podkladom pre sektorové rady a významným spôsobom urýchlila ich prácu. Sektorové rady mali už na prvom rokovaní k dispozícii pracovnú verziu SK ISCO-08, ktorej jednotky zamestnaní boli rozdelené podľa príslušnosti k sektorovým radám. Podarilo sa tak vytvoriť podmienky na harmonické prepojenie SK ISCO-08 so zoznamom národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). Znamená to, že názvy NŠZ sú vo väčšine prípadov identické s názvami jednotiek zamestnaní SK ISCO-08.

Spojenie prinesie viacero synergických efektov:

 • SK ISCO-08 poskytne všetkým účastníkom trhu práce hodnoverné údaje o konkrétnych zamestnaniach. Ku všetkým NŠZ klasifikácia poskytne štatistické údaje o početnosti vybraného zamestnania, o regionálnom zastúpení, o priemerných zárobkoch, o priemernom veku, o zastúpení z hľadiska pohlavia, o fluktuácii a mnoho ďalších údajov.
 • Systém umožňuje vyčísliť štruktúru nezamestnaných podľa SK ISCO-08, keďže úrady PSVR v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie požadujú uviesť predchádzajúce zamestnania. Zo štatistických údajov bude zrejmé, ktorých zamestnaní a kvalifikácií je prebytok na trhu práce.
 • Ďalšou dôležitou funkciou je monitorovanie dopytu na trhu práce. Voľné pracovné miesta sa budú evidovať podľa SK ISCO-08. Systém bude schopný presne zadefinovať, o ktoré zamestnania je najväčší záujem na trhu práce. Bude možné identifikovať pravdepodobnosť, či sa absolvent zamestná v oblasti, ktorá zodpovedá jeho profilu.
 • Zlepší sa informovanosť študentov, ktorí sa budú hlásiť na strednú alebo vysokú školu. Poskytnú sa im presné informácie, na základe ktorých sa budú môcť rozhodnúť pre budúce povolanie, ktoré im zabezpečí uplatnenie sa na trhu práce, nielen titul.
 • Zabezpečí sa plná kompatibilita s európskymi projektmi, ktoré kooperujú na definovaní kompetenčných modelov s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou zamestnaní ISCO-08, tvoriacou základ pre novú národnú Klasifikáciu zamestnaní SK ISCO-08.

 

Vzájomný súvis jednotlivých klasifikácií zamestnaní  (SK ISCO-08, ISCO-08, ISCO-88, KZAM R)

 

 
SK ISCO-08 - aktuálna Štatistická klasifikácia zamestnaní
 
KZAM R - stará Klasifikácia zamestnaní revidovaná
 -  s účinnosťou od 1.2.2001 do 14.11.2010 (1. verzia) 
 
- s účinnosťou od 15.11.2010 do 9.1.2012 (2. verzia mierne upravená)
Vyhláška Štatistického úradu SR č. 407/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní   XLS

ISCO-08 - Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní - schválená Medzinárodnou organizáciou práce v roku 2008, celosvetovo platná
 
ISCO-88 - Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní - schválená Medzinárodnou organizáciou práce v roku 1988, v súčasnosti už neplatná
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.