Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania

Projekty a iniciatívy súvisiace s Národnou sústavou povolaní

Národná sústava kvalifikácií

Národná sústava kvalifikácií bude verejne prístupný register obsahujúci opis čiastočných a úplných kvalifikácií rozlišovaných a uznávaných v Slovenskej republike a požadovaných na výkon pracovných činností pre dané zamestnanie vo forme kvalifikačných a hodnotiacich štandardov.

 

 
 

Integrovaný systém typových pozícií

Integrovaný systém typových pozícií (ISTP) je voľne prístupná bezplatná internetová aplikácia poskytujúca prehľadnú sústavu aktuálnych informácií o trhu práce. Hlavným cieľom ISTP je vytvorenie vhodného prepojenia informácií o požiadavkách trhu práce s osobnými predpokladmi jednotlivcov a poskytnutie pomoci pri hľadaní optimálneho pracovného uplatnenia. Projekt ISTP je prístupný na internetovej stránke www.istp.sk.

 

 

Nové zručnosti pre nové pracovné miesta

Vážnosť finančnej krízy dodáva budúcnosti svetového hospodárstva výnimočný stupeň nepredvídateľnosti. Na to, aby sa Európa začala hospodársky obnovovať, je nevyhnutné podporiť ľudský kapitál a zamestnateľnosť prostredníctvom zlepšovania zručností. Ale samotné zlepšovanie zručností nestačí, takisto je potrebné zabezpečiť lepší súlad medzi ponukou zručností a dopytom na trhu práce.

 

 

Svet práce

Projekt Svet práce bol realizovaný v roku 2008 v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeho cieľom je poskytnúť svojim používateľom informácie o svete práce. Ide o multimediálnu encyklopédiu pracovných pozícií, ktorá pomáha cieľovým skupinám uchádzačov o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a žiakom zorientovať sa na trhu práce pútavým spôsobom. Počítačovú aplikáciu si možno bezplatne stiahnuť tu.

 

 

Jobtour

Pre cezhraničný pracovný trh je nevyhnutné, aby bolo možné porovnať charakteristiky povolaní v jednotlivých krajinách centrálnej Európy. Na tento účel je zriadená viacjazyčná internetová platforma "Jobtour", na ktorej sú porovnávané konkrétne povolania v Rakúsku, Česku, Maďarsku a na Slovensku.

 

 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.