Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania

O NSP

Informácie o NSP

V súčasnosti čelí Slovensko, ale aj iné členské štáty EÚ, problému nezamestnanosti, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje tak verejné financie, ako aj životnú úroveň obyvateľstva. Jedným z dôvodov, prečo majú uchádzači o zamestnanie problém uplatniť sa na trhu práce, je nesúlad medzi ich dosiahnutými vedomosťami a zručnosťami a požiadavkami zamestnávateľov. Tento stav do značnej miery súvisí s nízkou flexibilitou vzdelávacieho systému, v ktorom absentuje aktuálny, objektívny a komplexný popis požiadaviek trhu práce využiteľný pre formovanie skladby vhodných vzdelávacích programov.

 

Odborné tímy - kto sa podieľa na realizácii a koordinácii projektu NSP

Na realizáciu prác súvisiacich s projektom Národná sústava povolaní sú ustanovené nasledovné odborné tímy: Riadiaci výbor NSP, expertné tímy RV NSP, Aliancia sektorových rád, expertné tímy Aliancie, sektorové rady, pracovné skupiny sektorových rád a Realizačný tím TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

 

 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.